2019-04-18

 

Veckobrev Easter 1

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa
  
The Cross/Korset
Just as the cross could not overcome or defeat Our Lord, Jesus, we should not let our crosses overcome us. If we, in the hard times, keep focused on The Lord in His suffering our suffering will come into perspective and not imprison us in thoughts of self pity or despair. As we look to how He suffered and died for us without complaining we can find hope as we let go of the thoughts that lead us into despair and let His divine grace from the cross fill us and lead us beyond any fear of what might lay ahead as we find security in Him for the life to come.
Precis som korset inte kunde övervinna eller besegra Jesus, borde inte vi tillåta våra kors övervinna oss. Om vi, i hårda tider, är fokuserade på Herren i Hans lidande, får vi våra lidande i perspektiv och blir inte instängd med tankar av självömkan och hopplöshet. När vi ser hur han led och dog för oss utan att klaga kan vi finna hopp när vi befriar oss av tankar som ledar oss in i hopplöshet och tillåta Hans gudomlig nåd från korset uppfylla och leda oss bortom rädsla för framtiden när vi finner trygghet i honom för livets fortsättning. Alan Ames

EasterSunday/Påsk Söndag

The deepest reality of our lives has been changed forever by what happened today and Jesus is risen and living among us in our homes and in our parish community. We need to attend to him there. Den djupaste realitet av våra liv har blivit för alltid ändrat av dagens händelser och Jesus är uppstånden ibland oss i våra hem och i vår församlingens kommunitet. Vi behöver se till honom där. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna hare skrivit till mig. Hon hittade ständig bön på internet. Hon skrev så här Hörde att ni ber för äktenskap och relationer. 

     Önskar förbön för dottern och hennes man. De har en kris i sin
     relation och är på väg att separera. Hjälp mig att be till Gud
     att deras förhållande blir helat! De säger att de älskar
     varandra men har det svårt just nu och ser ingen annan lösning
     än att dela på sig. Men Gud och Jesus kan hjälpa dem så de
     hittar tillbaka till varandra!
     Tack! Och Gud välsigne er för det ni gör för människor" 
Herre, vi lägger paret i Dina heliga händer. Vi ber att du gripa in och hjälpa dem att kunna förstå varandra. Ge dem förlåtelsens gåva om de har sårat varandra. Låt de inte blunda för problemet men låt de får mänskligt och andligt hjälp att kunna lösa det.

Generous and loving God, your care for us has no limits. Increase my trust in you that I may be a sign of your Kingdom to the people I meet today. Generös och kärleksfull Gud, din omsorg om oss är obegränsad. Öka min förtrösta i Dig att jag må vara en tecken av Din rike för de människor jag möter idag. Loyola Press 

Jag önskar oss all en riktigt glad Påsk när det kommer,
Colette 

Dear Friends,
 
 I wish you all a very happy Easter for next week and the weeks and months ahead – although, looking out the window this morning it looks more like Christmas than Easter!!  I like this time of the year very much.  The days are lengthening greatly; the weather promises to be better; the sense of Christ’s resurrection is in the air; and people generally are in better form! 

 However, we still have Holy Week to celebrate.  This is a wonderful week in our journey with Christ as we travel with him through his passion and death and the reality of that into his resurrection and the wonder of that.  You will be in my prayers each day of this week and beyond that the Lord will touch the hearts of all of us with greater faith and hope to bring to the world we live in.  And I will pray for you that the Lord will increase your love for each other in marriage and family life so that the world may be gentled by your love and by God’s love for all of us.

 Johnny
 

2019-04-11

 

Veckobrev Palm Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

De här veckan, Stilla veckan säger Fr. Johnny till oss, "During this week we are put in touch with the reality of Christ´s death on the cross for us and the wonderful knowledge of his resurrection from the dead.  Thursday, Friday and Saturday are particularly important for us to give time to prayer and reflection that are  provided for in the various liturgies. Under den här veckan är vi i kontakt med verkligheten av att Kristus dog för oss på korset  och den underbara vetskapen om hans uppståndelse från de döda.  Torsdag, fredag och lördag är dagar då det är särskilt viktigt för oss att ge tid till bön och reflektion som erbjuds i de olika liturgierna.  Resten finns i brevet. Kyrkan blir styrkt när människor ger henne den här tiden.


I am unfathomably loved, persistently sought after, and graciously forgiven and blessed by God because of who I am - his creation, his daughter - not because of anything I´ve done. Striving to be worthy of his abundant forgiveness will spiritually and emotionally exhaust me. It´s not our struggle to rack up points toward values that God is after, it´s our hearts.   Jag är oändligt älskad, ständigt eftersökt, och nådigt förlåten och välsignad av Gud på grund av vem jag är - Hans skapelse, Hans dotter - inte på grund av något jag har gjort. Ansträngning att vara värdig Hans oändliga förlåtelse kommer att trötta ut oss både spirituellt och känslomässigt. Gud är inte ute efter att vi kämpar för att få poäng för att göra oss värdiga, det är våra hjärtan han vill ha.   Elizabeth Pardi

Bön för prästkallelser: Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tycker situationen för Isis Barn är förfärlig och vill gärna att vi ber för dem.  Herre vi överlämnar Isis barn till Dig. Du vet att de är oskyldiga och vi ber att du öppnar vägar för dem att få ett värdigt liv och ett hem.  Det känns så bedrövligt att det är svårt att hitta ord. Ge dem människor som kan stötta dem i lägret och gör det möjligt kunna finna kärlek på något sätt. Låt dem få mat och medicin.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Merciful and loving God, thank you for the gift of forgiveness. Help me to be faithful to all you ask of me. Barmhärtige och kärleksfulle Gud, tack för förlåtelsens gåva. Hjälp mig att vara trogen allt du ber av mig. Loyola Press

Ha en fin Stilla vecka.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 This is the last instalment of the Couple Prayer for Lent this year.  It is hard to believe that it is almost over and we will move on to Easter very soon.  It is important though not to move on quite yet as we have the most important week of our faith journey ahead of us this week.  Make the most of it for the Church in your parish, in your marriage, in your family, and for the world in which we live.

 You will be in my prayers as always that the Lord may help each one of us to come closer to him so that we can be empowered by his love to speak his word to each other and to our society in the weeks and months ahead.  Please keep me in your prayers also.  May God bless us all with peace and joy.

 Johnny

2019-04-08

 

Veckobrev Lent 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag har nyss kommit tillbaka från Omberg.  Vi lyssnade på Ulf och Birgitta Ekman som bland annat berättade om deras väg till Katolska Kyrkan. Det var en spännande och inspirerande helg.  De berättade om hur de upptäckte Kyrkan genom helgon som visade dem vägen, Jungfru Maria, Heliga Birgitta, John Henry Newman (som snart blir helgonförklarad), Heliga Faustina och Padre Pio. Det var mycket att smälta men lärorikt.

Jag presenterade Rörelsen för deltagare och det var roligt att där fanns flera som kände till den och några som är med.  Jag biktade mig där och fick som bot att be för prästkallelser. Till min förvåning frågade Paret Ekman om där fanns bön för prästkallelser i bönehäftet och som ni vet är det inte med.  Jag tycker att vi borde lägga till en sådan bön under vår respektive timme. Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria önskar att vi ber för en 8-årig pojke som har fått cancer. Herre, vi lägger pojken i Dina heliga händer. Vi ber att Du är med all sjukhuspersonal som hjälper honom. Hela honom till kropp och själ. Lindra föräldrarnas oro och öppna dem för all andlig och mänsklig hjälp de kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gläd Dig i Gud, driv bort melankoli! Tjäna Herren med Glädje. Råd från Padre Pio.

Varma hälsningar

Colette
 
Dear Friends,


 Thank you very much for your prayers last week for the Parish Mission in Ballynahinch, Co. Down.  Thank God it went really well.  There was a very good response to all the events of the week and a real sense of joy at the end of it.  Please continue to pray for them that they can now build on what was accomplished during the Mission.
 
  Attached is my input for next week.  I hope it will be helpful for you.  I enjoy the opportunity to think of you and pray for you each week as I prepare this Couple Prayer for you.  You are in my prayers every day that God may always bless you and all your loved ones.  Please pray for me too.
a
 Johnny

2019-03-25

 

Veckobrev Lent 2 & 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa

För ungefär två veckor sedan fick jag följande mail från en kvinna, precis när jag behövde uppmuntran. "Det är ett fantastiskt arbete som eran rörelse gör! Ni hedrar verkligen en sann religiös väg att gå! Jag respekterar er och läser alltid breven. Dessutom är jag jättetacksam för det bönestöd jag fått när jag ropat på hjälp och det är en trygghet för min själ att veta att jag får ropa igen när det behövs! Sedan fortsätter jag att be den 21 i månaden tidigt på morgonen sedan mer än 21 år tillbaka, det vet Du Colette! Hjärtligt tack.

Veckan har varit omtumlande, två begravningar. Båda begravningar har berört mig på djupet. I måndags deltog vi i Requiem Mässa i Eugenia för P. Höfner. Kyrkan var helt fullsatt, lika fullsatt som den var den gången jag deltog i Påskvakan för några år sedan. Många präster konselebrerade. Vi fick en inblick i P. Josefs liv. Han brydde sig om den lilla människa och var en älskad själavårdare. Det känns sorgligt att en så ung älskad präst har gått vidare, men vi har en bedjare i himmelen 

Bertha och jag åkte till Åmål för delta i Jan Erik Erikssons begravning, präst i svenska Kyrkan. Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från början. Vi fick också en inblick i hans liv. Många är de människor som Jan Erik och Ragnhild har stött genom livet.  Den dagen han avled, kl.12.00 fick han de sjukas smörjelse och 15.00 avled han. Vilken välsignelse! Herrens vägar är outgrundliga.

Som vanligt är fr. Johnny konkret och utmanande. Han har skickat brevet för två veckor.  Han skriver bl.a:  The revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being.  He said that what we do to even the least person we do to him.   Uppenbarelsen från Kristus är att den heligaste platsen är umgänge med en annan människa.  Han sade att vad vi gör för även den minsta person gör vi till honom.  Lent 3.  Mer finns i brevet. 

Holiness is our call, sinner is our condition, and there is no need to worry or be fearful. Helighet är vår kallelse, syndare är vårt tillstånd och det finns ingen anledning att vara bekymrad eller rädd. Lent  4.  Mer finns i brevet. Lent 4.

Jesus, my companion and hope, thank you for your presence in my  life. May I continue  to grow in gratitude and be ever more attuned to the ways you reveal yourself to me each day. Jesus, min följeslagare och mitt hopp, tack för din närvaro i mitt liv. Må jag fortsätta att växa i tacksamhet och var ännu mer i samklang med de sätt på vilka du uppenbarar Dig för mig varje dag. Loyola Press

Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Mission in Lower Mourne.  It went very well, thank God.  There was a very good response from the people there, and a real sense of joy and hope for the future.  Brendan Keane and I are going on another Parish Mission this coming week, beginning on Saturday 23rd and ending on Sunday 31st.  Again I ask for your prayers for the people of Ballynahinch Parish, Co. Down, in the Dromore Diocese, that this week will be a time of renewal of hope and joy for them and for us.

 Because of this Mission I am once more sending you two instalments of the Couple Prayer.  Sometimes the places we stay don’t have good Internet connection and I want you to have the Couple Prayer for the two weeks.  I will be praying for you during the Mission week each day.  May God continue to bless you and your family and all your loved ones with abundant grace.

 Johnny 

2019-03-11

 

Veckobrev Lent 1 & 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Vi har varit borta och kom hem igår kväll. Nu kommer Fr. Johnnys brev för 2 veckor. Som vanligt är han utmanande.  Han behöver våra böner också och han ber för oss hela tiden speciellt på våra respektive bönedagar.

Tyvärr avled Fr. Josef på Askonsdagen.  P. Klaus skickade oss följande meddelande: "P. Josef lämnade sin själ i Guds händer på Askonsdagens sista minuter (kl. 23.50). P. Dominik var hela tiden med honom och ledsagade honom i bön till livets fulländning. Nu har vi en förebedjare i himmelen."  Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att P. Josef gick vidare på ett så fint sätt. Vi tackar Dig för allt han har betytt för oss. Vi är många som sörjer honom. Var med hans medbröder speciellt när de förbereder firandet av hans liv. Du vet att han var ett stort stöd för ständig bön för äktenskap och familj och deltog själv nästan från början. Vi ber att allt han har gjort under livet fortsätter att bära frukt, frukt som består. Herre låt flera känna sig kallade till att vara präst. Må de vara lika ödmjuka och kärleksfulla som P. Josef. Må han vila i frid.

Jag har känt mig lite orolig på sistone. Mycket har hänt under veckan och alla tal om alla skandaler i Kyrkan har berört mig på djupet. En tanke som har följt mig under helgen är  att  "Barnen gör vad vi gör och inte vad vi säger". Vi har hört det många gånger men det måste få rot i oss föräldrar, präster och alla människor.  Jag kommer från Irland och jag vet vad resultatet av skandalerna har varit.  Samtidigt blev jag utmanad av följande: "The Spirit urges us not to be robbed of hope. Discouragement is a great temptation but the Spirit keeps our hope alive and helps us to restart to live a new committment in the Christian adventure of unity and reconciliation."  Pope Francis. "Anden manar oss att inte vara bestulna på hopp. Modlöshet är en stor frestelse men Anden håller vårt hopp vid liv och hjälper oss att börja om att leva ett nytt engagemang i det kristna äventyret av enhet och försoning." Påve Franciskus.


Jag tror att Fastan är en bra tid att sprida information om Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Vi får bäst resultat genom att  att visa individer församlingens lista, häften och säga "I den här församlingen ber vi det här datumet för äktenskap och familj med hjälp av det här häftet." Förklara hur det går till. Ta kontakt med dem som du tror kunde vara intresserade.  Om man hittar någon som tillhör en annan församling hänvisa dem till mig och jag kan hjälpa dem vidare. Det är viktigt att i den mån det går att alla hålla sig till sin egen församling. På det sättet bygger vi upp rörelsen i hela Sverige.

Söndag 17 mars är Helige Patricks Dag, Irlands nationaldag.


O God of second chances. Fill me, direct me, empower me, bless me that I might walk in the way of Your cross. O gud av andra chanser. Fyll mig, led mig, ge mig ny kraft, välsigna mig att jag må gå i Din korsväg. Loyola Press


Fr.Johnny önskar oss en glad Fasta.


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Tomorrow is Ash Wednesday, the beginning of another Lent!!  I hope you are ready for it.  I am looking forward to it myself as I see it as another great opportunity to grow in my faith in Christ as our saviour and in his death and resurrection as the ultimate sign of God’s extraordinary love for us.  It is a time also for all of us to grow in our love for one another and in a conviction of how important this is for the Church today and for the world in which we live.
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer today as I am going on a Parish Mission to Lower Mourne on Saturday and don’t know if there will be Internet availability in the accommodation I will have for next week.  Please pray for Fr. Brendan Keane and me that this week will go very well for the parish.  I will pray for you and your family each day of the week that God may continue to bless you with joy and peace.
 Johnny2019-03-03

 

Veckobrev Ordinary 8

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 

Hej allihopa, 
 
"Praise and thanksgiving lead to joy, happiness and peace. Lovprisning och tacksägelse leder till glädje, lycka och frid". säger Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i brevet. Bra tankar att ha i minnet i början av Fastan.  Låt oss uppmuntra varandra så mycket vi bara kan. Det behövs.

Jag ber ofta för visdomens gåva och imorse läste jag följande "To seek wisdom is ultimately to seek God, the source of all wisdom and understanding". Att söka visdom är till syvende och sist att söka Gud som är källan av all visdom och allt förstånd.

Följande inspirerande ord fick jag från Ingela under veckan." En tanke som ofta kommer till mig är hur viktig vardagen är. Ingen vet när livet förändras. Det kan gå fort. Jag är mycket tacksam för varje dag som allt är som vanligt! Många funderingar nu inför fastan -- jag tror att min utmaning är att dela med mig av den fina tillvaro jag har till någon som inte har fått samma nåd i livet. Det behöver nog inte vara så stort och märkvärdigt, det räcker långt med att ge sin tid till någon som behöver prata. Tänker på p. Josef och ber för honom varje dag. Han betyder något alldeles speciellt."  Tack Ingela.

Pavels barnbarn, 1år gammal, hade en höftoperation under veckan.  Pavel skriver "Operationen har gått bra. Höften ligger rätt. Det väntar nu 12 - 18 veckors gipstid (båda benen upp till naveln). Så prövningarna är inte slut men det viktigaste är gjort och enligt info som jag har fått räknar ortopederna med att han skall bli helt återställd." Herre, vi lägger lbarnbarnet i dina heliga händer. Vi ber för helande och att du lindrar familjens oro och ger dem allt de behöver för att kunna klara rehabiliteringsperioden. Låt Elliot och familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 

En man och hans familj är i stort behov av våra förböner. Han lider av OCD, Tourettes och Bipolär. Tvånget har tagit över livet. Hans fru ger ett väldigt gott anhörigstöd men hon är inte så ung längre och hon orkar mindre och mindre. Herre, vi överlämnar Lars och hans fru och övriga i familjen till Dig. Du vet hur oerhört svår den här situation är.  Vi ber att du helar Lars till kropp och själ. Ge hans fru det mod och den kraft hon behöver och låt dem vara öppna för all  andlig och mänsklig hjälp de kan få.  Låt dem känna sig burna av våra böner och låt ditt ljus lysa över dem. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Generous God, thank you for the abundant gifts you pour out on us. Help me to recognise my gifts and live my vocation so that I can serve the Kingdom of God. Generöse Gud, tack för de rikliga gåvor du öser över oss. Hjälp mig att känna igen mina gåvor och leva min kallelse så att jag kan tjäna Guds Rike.

Snart är det Fastan.
Varma hälsningar,
 Colette

Dear Friends,

With this email we come to the end of this series of weeks in Ordinary Time.  Next week we begin Lent 2019.  Thank you for the past eight weeks.  It has been a pleasure being part of it with you.  I look forward to the weeks of Lent and then of Easter and onwards.

 Our journey of faith with Christ and with one another is an exciting way of living.  There is always more to gain and to grow in.  I hope you are finding it helpful for yourselves.  Thank you for all your goodness and love.  You are in my prayers every day each week.  May God bless you and your family and friends in the week ahead. 

Johnny

2019-02-25

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss:  If you want a strong relationship with God, listen to him, respond to him the ways you want him to listen to you. Om du vill ha en stark relation med Gud, lyssna till Honom, svara honom på det sättet du vill att han lyssnar till Dig. Mer finns i brevet.
Fr. Josef har blivit gul och blir långsamt sämre. Herre Låt Fr. Josef känna Din kärlek och omsorg i allt som händer. Tack Herre att han inte har ont. Var med hans medbröder och syster och hjälp dem att bara följa med allt som händer utan bekymmer. Låt P. Josefs liv ha ett värdigt och vackert slut. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Imorse träffade jag Jan Erik Erikssons dotter i Kyrkan.  Hon berättade att hennes Pappa avled under veckan.  Han avled på ett vackert sätt, precis som han och familjen skulle ha önskat sig och hela familjen var med när han tog sitt sista andetag.  Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från dess början i Sverige. Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Jan Eriks liv och för vad han har gjort med Din hjälp här på jorden. Må det bära frukt, frukt som består. Låt hans fru, Ragnhild och barn och barnbarn känner sig burna av våra böner. Må dem få mycket mänskligt och andlig stöd när de mest behöver det. Må Jan Erik vila i frid.

Eva Johansson har skrivit följande: Välkomna till reträtt med F. John Bashoboro som kommer till oss den 8 mars till Värnamo. Alla är hjärtligt välkomna.
 

Som ni säkert vet äger det rum ett stor möte i Rom med Biskopar angående skandaler i Kyrkan. Just nu har jag hört på radio att Påve Franciskus har sagt "ett fall av övergrepp är monstruöst".  Herre, låt alla Kardinaler, Biskopar och präster känna just hur monstruöst det är. När de förstår vidden av vad som har hänt, ge dem visdomen de behöver för att kunna agera på rätt sätt.   Personligen undrar jag om det är möjligt att läka såret men med Herrens hjälp och visdom från Honom Blir det omöjliga möjligt.  Jag ber att Kyrkan tar vikten av transparens på allvar. Nedan finns en bön skriven av Biskop Anders angående skandaler. Be gärna detta.


Kom helige Ande till din kyrka,
kom med din renande eld och befria henne från synd och ondska,
kom med din milda fläkt och hela såren hos alla dem som utsatts för övergrepp och kränkning,
kom med din smörjelse och helga alla dem som har en tjänst och kallelse för Guds heliga folk,
kom med din vishet och ditt mod till alla som är satta att urskilja vad som måste göras för att skydda de oskyldiga,
kom med din kraft och stormvind och driv bort den ondes alla lockelser och försåt,
kom med din helgande nåd och hjälp oss alla att gå helgelsens och kyskhetens väg,
kom med ditt råd och din klarsyn och ge oss ångerns och botfärdighetens anda.
Genom Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder i evigheters evighet.
Stockholm 20.2.2019 +Anders Arborelius OCD
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

Last week I had a lot of trouble with my emails so that many of you did not receive the Couple Prayer.  I hope you missed me!!  Thank God I am now back to most of my contacts.  I am glad to be able to send you on the Couple Prayer for next week, the 7th Sunday in Ordinary Time.  it is a very important one that carries the message to treat others as we would want them to treat us.  It is very challenging to us at every level of our lives and faith.
 
 You are in my prayers every day as I thank God for you and ask for God’s blessing on you and your family.  Please continue to pray for me.  Thank you.

Johnny 

2019-02-17

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och Fr. Johnny skriver bl.a.: "The task of every human person is to let go of our self-importance and enter into the wonderful love  relationship  God wants to have with us.  Varje människas uppgift är att befria sig från vår självtillräcklighet och träda in i de underbara       kärleksrelation Gud önskar ha med oss.” Resten finns i brevet.


Marina Håkonsson har skrivit under veckan. I häftet som Fr. Johnny har skrivit har jag sedan 2007 lagt till ett böneämne: de föräldrar som har mist sitt barn. Oavsett ålder är det något som förändrar livet för alltid. Vi ber för alla vi älskar, levande och döda. Kärleken är evig. Nästa någon gång vi trycker bönehäftet ska vi lägga till detta böneämne.


Följande är en bön skriven av Fr. Pedro Arrupe S.J. Han dog den 5 februari för 28 år sedan och grunden för saliggörande och kanonisering av denna välkända Jesuit öppnades officiellt i Rom just den 5 februari. Jag kommer ihåg att för många många år sedan var en av mina bröder ministrant när Fr. Arrupe under ett besök på Irland firade Mässan i min brors kola. Bönen rörde vid mitt hjärta.


In the Hands of God.
 
More than ever I find myself in the hands of God.
This is what  I have wanted all my life from my youth.
But now there is a difference,
the initiative is entirely with God.
It is indeed a profound spiritual experience

to know and to feel myself
so totally in Gods hands.

I Guds Händer

 Mer än någonsin finner jag mig i Guds händer.
Detta har varit mitt önskemål under hela mitt liv från min ungdom.
Men nu finns det en skillnad,
Initiativet är helt och hållet Guds.
Det är verkligen en djup andlig erfarenhet
att veta och känna att jag är
så totalt i Guds händer.


God, thank you for calling me into a relationship with you. Watch over and guide me in faith, hope and love. Gud tack för att du kallar mig in i en relation med Dig. Vaka över mig och led mig i tro, hopp och kärlek. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colet

2019-02-11

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss.  Hans brev är utmanande men samtidigt fullt av Herrens kärlek. Den här veckan skriver han i själva brevet:  God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.  Guds ord påminner oss om vår kallelse att göra Guds väg attraktiv för varandra och för dem nära oss genom vår givmildhet och generositet. Vår framtid är försäkrad och vi har ingenting att vara ängsliga över. Vad vi måste göra är att ge den försäkran till varandra med glädje och förtröstan.

En kvinna skriver att hon önskar förbön för hennes dotter, (43 år)..  Dottern är nu gravid efter många missfall.  Herre, du som är källan till allt liv,  vi överlämnar dottern och det ofödda barnet till Dig. Välsigna hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Kvinnan önskar att vi också ber för barnbarnet (6 år) som har genomgått en komplicerad operation (laryngeal flap) och har väldigt ont.  Dessutom blir rehabilitering besvärlig. Herre,vi överlämnar barnbarnet och föräldrarna till Dig och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Ett par som håller håller på att förbereda sig för äktenskap vill gärna att vi ber för dem.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Välsigna deras relation. Var med dem när de funderar över vad de värdesätter och prioriterar och diskuterar allt som skulle kunna leda till eventuella problem i livet. Visa dem till andra par som  också förbereder sig för äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Anna Britta, samordnare i Domkyrkan, gav följande till mig för några veckor sedan. Har du sett detta på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/evenemang/2019/familjer-i-rorelse-rorelser-i-familjer-9-mars.  Anna Britta har anmält sig. Om jag kan kommer jag att anmäla mig.

(Det kommer även att bli en mässa i Uppsala Domkyrka med vår biskop Anders den 18 maj, med familjetema).

Renew in me O Lord, the love and grace of my baptism, and confirmation. Förnya mig O Herre, nåden och kärleken från min dop och konfirmation. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 We are moving along nicely through this first part of 2019.  The Word of God for each week is so rich for our hearts and minds.  I hope you are getting as much from it each week as I am.  The gift of our faith is so wonderful, especially in how we can tune into God’s heart week after week and be enriched by his Word
.
 Once again, for next week, God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.

 Your are in my prayers each day.  I thank God for you and ask God to bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.  Please continue to pray for me.

 Johnny

2019-02-05

 

Veckobrev Ordinary 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Idag blev jag väldigt glad när jag råkade träffa en kvinna som berättade att hennes dotter var med barn efter flera år av längtan. Vi har bett för henne och Herren svarade. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för att Du hör våra böner.  Välsigna kvinnans dotter och barnet som hon bär. Vi överlämnar familjen till Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Hör gärna av er med svar på bön. Vi behöver uppmuntran.


Tacksam om ni skickar upp en liten bön för min dotter som börjar ett nytt jobb och är lite nervös.  Herre, var med Linnea nu när hon börjar ett nytt jobb.  Låt henne ta emot alla nya intryck med lugn i vetskap att du är med henne och så småningom kommer hon att känna sig hemma i sin nya roll. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, "vi är bjuden att gå innanför ytan av vår liv och nå den djupaste sanning om oss som  visats för oss av Kristus."  Resten finns i brevet.

In everyone Jesus sees ‘a human being with a dignity identical to my own, infinitely loved by the Father, an image of God, a brother or sister redeemed by Jesus Christ  (Pope Francis, Gaudium et Exsultate, 98). Jesus ser i alla en människa med en dignitet identisk med min egen, oändligt älskad av Fadern, Guds avbild, en bror eller syster frälst av Jesus Kristus (Påve Franciskus, Gaudium et exsultate, 98). En del av en reflektion från Donal Neary.S.J.
 
Vi glömmer inte att be för P. Josef under den tiden han har kvar här på vår jord.
Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Herre, ge oss ett hjärta som dittDonal Neary S.J.
          Varma hälsningar,
          Colette


Dear Friends,
 Attached you will find my input for the 4th week in Ordinary Time.  it is a very important one for us in our journey of faith as we are invited to go below the surface of our lives and get in touch with the deepest truths about us as revealed to us by Christ.  Think about it and pray about it in the coming week. 
 I continue to pray for you every day that God will be with you to bless you and all your loved ones and to inspire you with joy and hope in your love for each other and in your family life.  Please pray for me.
 Johnny

2019-01-29

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan.  Vi har varit på Bengts brors begravning i Vimmerby och sedan i Stockholm.  Tacksam om ni skickar upp en liten bön för Agne, må Agne vila i Frid.

Som vanligt är Fr. Johnny väldigt konkret. Han skriver till oss bland annat: "We don´t just have a faith that is for us to make us comfortable. We have a power to transform the world we live in and living our faith is about just doing that. It is time for us  to move away from a sense of duty in regard  to our faith and move into a sense of adventure for the Kingdom of God.  Vår tro är inte bara för att vi ska känna oss bekväma. Vi har en kraft att transformera världen vi lever i och att leva vår tro handlar just om detta. Tiden är inne för oss att vända bort från en känsla av plikt och vända till en känsla av äventyr för Guds rike." Resten finns  i brevet.


Förra helgen deltog jag i en Ekumenisk gudstjänst i Karlstad Domkyrka. Tomas Sjödin predikade om bön. Han har varit sommar- och vinterpratare på P1 i många år och skrivit många böcker. Han är en intressant person. Han gav mig den andliga spruta jag längtade efter.  Bland annat sade han. "Fastna på det som fungerar. Underkänn inte dina böner." och "Blanda in Gud i allt du gör. Bland in Dig själv i allt som du gör." Han uppmuntrande oss att meditera "be utan att be” och att kunna lyssna. Biskop Anders predikade vid samma gudstjänst förra året och Tomas nämnde honom. Han nämnde också Wilfred Stinissen som han och Peter Halldorf besökte och blev välkomnade med öppna armar.


Vi besökte P. Josef i lördags. Först trodde vi att han var på bättringsväg och hade fått minnet tillbaka. Tyvärr är det inte så och han kommer att lämna den här världen relativt snart. Håll honom i era böner och hans medbröder som också lider. Herre, vi vet att du har P. Josef i dina heliga händer.  Låt honom känna din närvaro.  Låt hans sista tid vara en tid av frid. Var med hans medbröder och hjälp dem att kunna följa P. Josef med Din Ande i förtröstan.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, I give you praise this day for all the ways your Word and Truth give me life. Strengten me so that all I do in word and action may give you glory. Kärleksfulle Gud, jag lovsjunger dig denna dag för alla sätt dina ord och din sanning ger mig liv. Stärk mig så att allt jag gör i ord och handling må ge Dig ära.  Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 The snow has arrived!!  It is lovely to look at but it is a pain to think about!!  I hope everything is going well for you wherever you are and that the snow will just remind us that spring is coming too.
 
 I attach my input for next week, 3rd week in Ordinary Time.  This sets us up for another new beginning in our priorities in marriage and in family life as well as in the life of our faith communities, especially in parish.  I hope you will find it helpful for yourselves.
 
 Please keep me in your prayers.  I pray for you each day as I thank God for the privilege of journeying with you and as I ask God’s blessing on you, on your family, and on all those you love.
 
 Johnny

2019-01-19

 

Veckobrev Ordinary 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Paret Mary och Jim Corry som Fr. Johnny nämner i sitt brev är paret som följde med honom till Vadstena när vi hade en stor träff där. Må Marys bror vila i frid. 


Ilka vill att vi ber för Milos som blev skjuten i Kroatien. Herre, låt familjen och vänner få den tröst de behöver efter en sådan hemsk tragedi. Må han vila i frid.
 

Marina skriver "Vi måste tro att våra böner öppnar nya dörrar till himlen i våra liv och andras liv. Jag ber en gång att fortsätta be för Patrik, sonen som ett par i vår grupp förlorade för 3 månader sedan, den 15 oktober. Den 15e januari firade Pariks moder sin 40års dag.  Herre, vi ber igen för familjen.  Skänk dem vad de mest behöver. Maria, du vet mer än någon annan hur de känner sig.  Du såg din Son dö på korset. Be för dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Söndagens evangelium handlar om Bröllopet i Kana. Jag älskar den berättelsen.  Jesus vände vatten till vin när Maria begärde detta och han fyllde stenkärlen till brädden. Jesus hör våra böner.

Följande är en del av en reflektion som jag finner inspirerande.

"No matter what our age, we can do good for others, we can share the graces of life and the soul can grow. That’s what I hope can happen for me as life goes on. In any group of people, some look happy and some look miserable. The happiest are not always the ones who had or are having the easiest life. They are the ones who have found peace with themselves, others and God.
Because of the gift of the fullness of God in ‘new wine’, we always have a home, here and after – in the heart of our God in Jesus Christ now and for eternity.

Oavsett vår ålder kan vi göra gott för andra, vi kan dela livets nådegåvor och själen kan växa. Detta är vad jag hoppas kan hända för mig när livet går vidare. I vilken grupp av människor som helst, ser några lyckliga ut och några miserabla. De som är lyckligast är inte alltid de som har haft det lättaste livet. Det är de som har funnit frid med sig själva, andra och Gud.

På grund av gåvan av Guds fullhet i ”nytt vin” har vi alltid ett hem här och härefter - i Guds hjärta i Jesus Kristus nu och för alltid.


Jesus of the wedding feast of Cana, give us the faith and hope to know that you can always make a change for the better in our lives, and the love to live by what we receive. Jesus av Bröllopet i Kana, ger oss tron och hoppet att kunna veta att du kan alltid ändra våra liv till det bättre, och kärleken att leva av vad vi tar emot."  Donal Neary S.J."

Varma hälsingar,
Colette


Dear Friends,

 The Christmas season is now over and we move forward towards Lent and Easter.  These next Sundays are called Ordinary Time.  There is nothing ordinary about them!!  During these weeks we are asked to focus on how we can live out what we experienced during Christmas in marriage and family life and also in the faith communities to which we belong.  It is great that we begin this time with the Wedding feast of Cana.  This was the first miracle that Jesus preformed and it was for the sake of a young couple on their wedding day.  And it was performed at the request of Mary, the Mother of Jesus and our Mother.  I hope you will find what is here helpful for your marriage and family life.
 
 I ask your prayers for Paddi Coyle.  She and David are in England for the funeral Mass for her aunt Margaret.  May God grant Margaret eternal rest and bless all her family and friends who are mourning her tonight.  I also ask for your prayers for Mary Corry.  Mary’s brother John died in England a few days ago.  She and Jim will travel for his funeral in the days ahead.  May God bless them and all their family and may God grant John eternal rest.Thank you for all your goodness.  You are in my prayers every day.  May God continue to be with you to bless you and all your family with joy and peace.
 
 Johnny

2019-01-10

 

veckobrev Epiphany and the Baptism of Christ


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,
 
Jag är lite sen den här veckan. Vi har varit hos Patrick i Köpenhamn.  Fr Johnny har skickat brev för 2 veckor den här veckan.  Nästa vecka säger han till oss: "the baptism we have been promised is a baptism with the Holy Spirit and with fire.  Det dop som har lovats oss är ett dop med den Helige Ande och med eld". Resten finns i hans utmanande brev.


Vi har bett för Fr. Josef som är allvarligt sjuk. Imorse kom jag ihåg någonting som han sade till mig för många år sedan. "Prisa Herren med allt du gör". Det var när jag lyssnade till följande på "3 Minutes Retreat” på Loyola Press som jag blev påmind.


God, Father, Son and Spirit, you are the relationship I desire. Help me to know the power of that relationship in my own life so that all I do may give you praise. Gud, Fader, Son och Ande, du är den relation jag önskar. Hjälp mig att känna till makten av denna relation i mitt eget liv så att allt jag gör må lovprisa dig.


Vi hörs om ca två veckor.


God fortsättning på det nya året.
Colette

  Dear Friends,

 When I sent you my input for next week I forgot that I needed to send you the one for the following week as well.  I will be away all next week at our Redemptorist Chapter which is being held in Dromantine near Newry.  This will be a critical gathering for us so please pray for us as a Religious Order that we can build a great future for the Church.

 Attached you will find my input for the week beginning with the Baptism of Christ.  This brings Christmastide to an end and begins us on our journey with Christ through his life and ministry and leading us to Easter and beyond.

 Thank you for your faith and love.  God bless you and all your loved ones always.

 Johnny
Dear Friends,

I wish you and all your loved ones a very happy New Year.  I pray that it will be a year of health and happiness for you.  And I pray that it will be a year of renewed hope and joy for the Church.  There are many challenges ahead for all of us.  I hope we can face them with the confidence of our faith and with the support of one another.

 Attached is my input for next week, beginning with the feast of the Epiphany.  This is a reminder to all of us that Christmas is not over!!  Our focus on Christmas continues until the following week when we celebrate the feast of the Baptism of Christ.  It is up to us to keep the focus there because the world around us has now well and truly moved on to other things!!

 You are in my prayers every day and will continue to be in them throughout the new year.  Please pray for me and for one another.  God bless you always.

 Johnny

2018-12-30

 

Veckobrev The Holy Family

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa

In a way every family is a holy family - the family is the place of love, with its flaws in trying to love well, and its times of great joy.  Pope Francis says about  the family: every family is always a light, however faint, amid the darkness of this world.’  Even in the darkness that can go with family life in the middle of crime, addiction and conflict, there is a light in the love of people’s hearts. På sätt och vis, är varje familj en helig familj - familjen är en plats av kärlek, i dess brister i försök att älska väl, och dess tider av stor glädje. Påve Franciskus säger om familjen: varje familj är alltid ett ljus, hur svagt det än är, mitt i världens mörker. Även i mörkret som kan vara en del av familjelivet mitt i kriminalitet, missbruk och konflikt, finns där ett ljus i den kärlek som finns i människors hjärtan."
It´s a feast to encourage us in giving thanks, in sharing love and always in being there for the members of our family. Det är en fest att uppmuntra oss att säga tack, att dela kärlek och att alltid vara där för familjemedlemar. En del av en reflektion från Donal Neary S.J.


En kvinna skrev så vackert under veckan: "Det gör så ont att läsa om pater Josef. För drygt 20 år sedan blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. Ett antal år senare var jag mycket vilsen och visste inte om jag skulle stanna kvar, men så kom pater Josef och predikade en påskreträtt i Ystad och det fanns tid avsatt för bikt. Jag fick modet att gå till bikt, på mycket svaga och darrande ben -- och aldrig har förlåtelsens sakrament gripit mig så totalt, genom pater Josefs kärleksfulla förmedling. Jag har inte träffat honom sedan dess men han kommer för alltid att ha en särskilt plats i mitt hjärta och i mina dagliga böner"  Tack Herre, tack Fr. Josef.  Låt Fr. Josef känna att vi ber för honom.


Herre , jag vill tacka dig för det här året, för alla samordnare och för alla bedjare, för alla som vi har bett för. Vänd allt som inte var bra åt rätt håll. Tack för dina ord som jag läste imorse. Låt oss aldrig glömma dem. Herre du hör våra böner även om svaret inte alltid är som vi har tänkt oss:
 

"Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father, For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem".  Matteue 19: 19-20


Varma hälsningar och allt gott för det nya året 2019
Colette
Dear Friends,

 Happy Christmas to you and all your loved ones.  We had a wonderful day yesterday in Clonard.  All our celebrations of Christmas Day Mass were filled to capacity.  There was a real sense of faith and of the joy of hope, with so many young families and so many others of all ages gathered to praise God for the birth of Christ.

 Attached is my input for next week, the feast of the Holy Family.  May this feast help us all to put family at the centre of our own lives and of the life of the Church so that the world can come to know the presence of Christ among us.  Thank you for your own commitment to this wonderful mystery of life.  May your home be filled with peace and joy.  And may you and all your loved ones have a very happy New Year as we begin 2019.

 Johnny2018-12-23

 

Veckobrev Advent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är det snart Jul och Fr. Johnny påminner oss bl.a. att Maria "teaches us that Christmas is primarily about Christ" and "about Christs extreme love for us as we are." Maria lär oss att Jul handlar främst om Kristus" och Kristus oerhörda kärlek till oss så som vi är."  Resten finns i Couple Prayer.

 Låt oss tänka speciellt på de två kvinnor som har problem med vårdnad av sina barn som vi har bett för många gånger. Herre, vi lägger den i Dina Heliga händer och vi ber att de ska känna din kärlek och få en fridfull Jul. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det är mycket sorgligt att skriva att bortsett från hjärnblödningen har Fr. Josef fått en obotlig cancer. Jag tror att han behöver våra böner. Herre, du som är källa till allt liv, vi lägger Fr. Josef i Dina Heliga händer. Vi ber att du inspirerar alla som tar hand om honom  så att han får all hjälp som finns att få och gör honom mottaglig för den. Vi vet att han behövs och har betytt mycket för väldigt många människor. Var med han släktingar och hans medbröder och ge dem den kraft och visdom de behöver just nu. Låt Fr. Josef känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig. 


Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare.  Kom, Herre Jesus.


Jag önskar er alla en glädjefylld Jul med Kristus i centrum.
Colette

Dear Friends,

 It is hard to believe that we are right up at Christmas already.  But here we are, thank God!!  I wish you and all those you love a very happy Christmas.  May God bless you all abundantly in the New Year of 2019.
 
 I hope the attached input for the fourth week of Advent – granted it’s a short week! – will help you to celebrate your love for each other and your love for Jesus Christ and our faith in him.  I pray for you every day that we will all grow in our awareness of the wonder of God’s love for us and also our love for one another in marriage and family life and in the community of the Church.  That is the way that this great truth can radiate out to the world we live in.
 
 Thank you for your love and your faith.  Please continue to pray for me and for one another.
 
 Johnny 

2018-12-16

 

Veckobrev Advent 3Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu är vi i 3e veckan i Advent och Fr. Johnny har utmanande råd till oss allihop, bland annat: "And for all of us, what we must do is put Christ at the heart of Christmas and have a wonderful time; och för oss alla, det vi måste göra är att sätta Kristus i Julens hjärta och ha en underbar tid.” Resten finns i "Couple Prayer".

Följande fick jag från Marina Håkonsson i Lund:

"Nu i adventstid när julen närmar sig och många känner glädje och förväntan kan vi be särskilt för de familjer som inte ser fram emot julen på grund av olika orsaker. Framför allt vill jag be er fortsätta be för den pojken vars familj fick hans dödsbud på just sin bönedag för äktenskap och familj, för två månader sedan. Vi ber för familjen och för alla som ska fira jul för första gången utan en kär familjemedlem. Andra familjer kan ha det svårt med julen på grund av konflikter sinsemellan, problem som eskalerar när alla är lediga och tvingas umgås. Många upplever ångest på grund av förväntningar som kommer att svikas, ekonomiska bekymmer, oförmåga att leva upp till alla krav. Tack Marina. "Herren, vi lägger allt det här i dina Heliga Händer. Låt alla som har det svårt känna sig burna av Dig.

Jag vill att vi ber särskilt för en familj som har börjat dela sina ägodelar och förbereder för en separation. De har 3 barn.  Herre, vi överlämnar paret till dig. Hjälp dem att se tillbaka på deras äktenskap och upptäcka på nytt den glädje de har erfarit under deras liv tillsammans. Grip in och hjälp dem tänka först och främst på sina barn och vad en separation gör till dem och deras framtid. Du vet att om paret  en gång har varit lyckliga då kan de vara lyckliga igen och de kan nå en djupare fas i deras relation.   Låt det hända, Herre. Allt är möjligt för Dig. Låt dem känna att du är med dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Tacksam om ni ber för ett annat par som har det svårt.  De lider av sömnlösa nätter på grund av baby. Många av oss har upplevt detta och det är inte lätt. Pappan har väldigt svårt att hantera det.  Herre, vi överlämnar dem till Dig.  Du vet hur svårt det är att hantera livet om man inte kan sova.  Hjälp dem att reda ut det här på bästa sätt. Visa dem till personer som kan hjälpa dem med mänsklig och andlig hjälp. Låt Din vilja ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

O God of peaks and valleys, plains and cliffs, open me to see you and embrace you in all the parts of my life.  O Gud av höjder och dalar, slätter och klippor, öppna mig för att kunna se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.  Loyola Press.

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Advent is moving along very nicely and thank God the weather is being very kind to us.  I hope that everything is going well for you.  Thank God I could hardly be happier!
 
 Attached is my input for next week, the third week of Advent.  As always this is being sent with my love and my hope that it will be helpful for you in marriage and family life as well as in building up your parish community.

 I assure you of my prayers every day.  May God continue to bless you and all your loved ones now and in the days and weeks ahead.  Please pray for me.
 Johnny2018-12-09

 

Veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag den 8 december, en viktigt Mariafest, och Karlstads bönedag.  Vi är många som är förenad i bön idag och be för varandras och andras intentioner.  Det är också Fr. Johnnys bönedag och han ber för oss alla. Låt oss inte glömma att be för honom.  Herre, tack för Fr. Johnny och att han hörde Din röst och startade ständig bön för äktenskap och familj för 20 år sedan. Låt hans arbete ger ännu mer frukt, frukt som består. Herre, hör alla våra böner.

Imorse läste jag följande tröstande ord: Jesus shows us how God looks at us with eyes of compassion and love, accepting us where we are and loving us as we are.  Jesus doesn´t wait for people to be perfect or have their lives in order or for them to sin no more. Rather Jesus enters the messiness of humanity and encounters people along the way in their brokeness, hurt and mess. Jesus visar oss hur Gud ser på oss med ögon fylld av medkänsla och kärlek; han accepterar oss var vi är och älskar oss som vi är. Jesus väntar inte för människor att vara perfekt och ha sina liv så i ordning att de inte längre synda. Jesus hellre träder in i mänsklighetens oreda och möter människor längst vägen i deras brutenhet, sårbarhet och oreda. Becky Eldredge.

Som säkert många  av er vet har Fr. Josef Hofner fått en hjärnblödning. Jag vet inte hur han mår just nu men han ligger på sjukhuset. Fr. Josef har deltagit i ständig bön själv nästan sedan vi börjat här i Sverige 2002. Han har också firat Mässan många gångar för äktenskap och familj. Det vore bra om vi kunde ber för honom så ofta vi kan framöver.  Herre, vi överlämnar Fr. Josef i dina heliga händer. Vi tackar Dig för vad Du har uträttat genom honom. Nu behöver han Din hjälp och vi ber att Du inspirerar alla läkare och sjukhuspersonal som behandlar honom så att han får den bästa förutsättningar. Hjälp honom att inte ge upp nu men ger honom viljan att kämpa för att komma tillbaka så gott det går. Hela honom till kropp och själ. Var med alla hans medbröder och hjälp dem att möta Fr. Josef på rätt sätt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes brorsdotter igen. Hennes situation känns hopplös. Hon bor i Afrika, tre barn som barnens pappa har kidnappad trots att hon har fått vårdnad, inget jobb, inget hem. Där finns korruption inblandad i historien. Äldsta dotter (10)År har meddelat Mamma att Pappa planerar att tar dem till Nord Afrika. För några år sedan, hade Mamma jobb och hus. Herre, vi överlämnar hela situation till Dig. Där måste finnas en lösning. Barnens framtid är i fara. Vi ber att du visar kvinnan till någon eller några som är villiga att hjälpa henne och låt inte den värsta händer. Låt kvinnan känner sig burna av våra böner. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

För ett par vecka sedan, bad vi för kvinnan som är sjuk och har problem med sonens Pappa.  Under veckan skrev hon "tack för att du bad om förbön för mig, oss i förra veckobrevet. Behöver det så väl. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Situation med sonens Pappa är verkligen svår. Förmodligen  går ärendet vidare till tingsrätten. Det känns som en helt låst situation. Endast Herren kan öppna en väg." Jag känner mig väldigt orolig för henne. Hennes hälsan blir inte bättre av konflikten, snarare sämre. Herre, vi överlämnar  hela situationen till Dig.  Du vet att kvinnan har stor tillit till Dig trotts att  situationen har pågått i ett par år. Öppna den vägen som hon  så längtar  efter. Om den ända vägen  framåt är tingsrätten,  visar de vägen dit. Låt Pappa förstår att båda föräldrar är lika viktiga för sonen och öppnar Pappan för tanken att situationen som det är nu är skadlig för barnet och gör honom villig ätt samarbeta.  Låt alla parter känner sig burna av Herren.  Låt inte kvinnans hälsa tar skada.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

When I turn away from you, my God: Lord,have mercy. When I turn away from those around me: Lord have mercy. When I hear the word of God: thank you, Lord. When I let others into my heart: thank you, Lord. När jag vänder mig bort från Dig, min Gud: Herre förbarma dig.  När jag vänder mig bort från dem omkring mig: Herre, förbarma dig. När jag hör Guds ord: tack, Herre. När jag släpper in  andra i mitt hjärta, tack Herre. Loyola Press.


Varma hälsningar till er alla under 2 veckan i Advent,
 Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the second week of Advent.  I hope it will be helpful for you in your marriage and family life and also in your parish.  I am beginning to find the gentleness of the approach to Christmas calming me down and I’m getting a lot of things done but quietly and restfully.  Long may that continue!! 
 
 You are in my prayers every week as I prepare this input and send it to you.  And I pray every day for you during the week that God may be close to you and to all your loved ones.  Thank you for your prayers for me.
 
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?