2020-01-14

 

Veckobrev The Baptism of the Lord

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Stockholm och deltog i familjemässa i Bromma.  Fr. Dominick hade en fin predikan för barn som också var en bra påminnelse  för vuxna. Det handlade om Herrens Dop. Fr. Dominick tog fram ett ljus och frågade barnen vad behövs for att få ljuset att brinna?  Sedan pratade han om dopets ljus; var kommer det ifrån? Hur vet vi det; Vi har hört det genom ordet.  Var kommer ordet ifrån?  Allt leder tillbaka till Herren. Han blåste på ljuset och det blev lite svagare och sedan starkare igen. Så är det med också med dopets ljus. Vi måste ge det näring och beskydda det.

Vidare skrev Fr. Donal Neary S.J. i en reflektion: The feast today invites us to soak in this love also. As God looks on us he sees that we are the image of Jesus, our brother, and loves us through and through.  Our baptism as a child was a time both of God promising himself to us always, but also of the love of our parents and extended family.  Baptism unites us with our own natural family, but also with the new family of Jesus when he calls us all ‘his mother, sisters and brothers’. Festen idag erbjuder oss att bli genomdränkta av denna kärlek (samma kärlek som Jesus). När Gud ser på oss, ser han att vi är Jesus avbild, vår bror, och han älskar oss helt och hållet. När vi döptes lovade Gud sig själv till oss för alltid, men också kärleken från våra föräldrar och utvidgade familj. Dopet förenar oss med vår egen naturliga familj, men också med den nya familj av Jesus när han säger att vi alla är, hans moder, systrar och bröder. 
 
Förbön behövs för J. som kan har haft en hjärnblödning men det är osäkert.  Det kan var något annat.   Herre, vi överlämnar J. i dina händer.  Du som är källan till allt liv vet hur svårt det är att leva i ovisshet. Vi ber att du leder dem som kommer att undersöka honom så att problemet blir säkerställt och han sedan får den rätta behandlingen. Lindra familjens oro och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus be multiplied in my life that I can reach out to others in need.  Jesus var större i mitt liv så att jag kan nå ut till andra i behov. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 Attached please find my input for the Sunday of The Baptism of the Lord.  With this we begin a new phase of the Liturgical Year.  This consists of a few weeks of what is called Ordinary Time which means weeks of living out all that we have celebrated in this wonderful season of Christmas before we enter into the season of Lent which will lead us into the Passion, Death and Resurrection of Christ.  I attach a lovely piece called The work of Christmas begins rather than seeing Christmas as being over for another year! 

 As always I assure you of my prayers for you and all your loved ones in the week ahead.  May God’s blessings of peace and joy be yours each day to fill your hearts and homes with the glory of God.

 Johnny

2020-01-06

 

Veckobrev Epiphany

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Nu har vi kommit till Epifania när de tre vise männen kom till krubban med gåvorna guld, rökelse och myrra för att vörda Jesus. Fr. Johnny säger bl.a. till oss i sitt brev: "All our gifts are given to us for others. Alla våra gåvor är givna till oss för andra."

Vi ber för Isabelles Mamma att hon blir helt återställd efter en skidolycka. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs verkligen för alla familjer som har förlorat sina hem i Australien. Herre, vi överlämnar den här ofattbara situationen till Dig. Jag har svårt att hitta ord men du vet vad som finns i mitt och allas hjärtan och vad som behövs. Tack för alla brandmän och frivilliga som riskerar sitt liv för andra. Låt dem inte komma till skada. Grip in och låt regnet komma. Låt alla känna att du är med dem vad som än händer. Jesus Heliga Hjärta, jag litar på Dig. 
 

Just nu när jag skriver känner jag mig lite missmodig. När jag lyssnar på nyheterna och hör vad som händer runt om i världen känns fred så långt borta. Herre, vi ber för visa och modiga mänskliga och andliga ledare i hela världen.  Hjälp oss att kunna enas och förlåta varandra och inte söka hämnd.  Visa oss vägen till förståelse för varandra och hjälp oss att sluta med polarisering. Låt oss börja med oss själva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Herre, Låt inget barn växa upp utan att känna sig älskat.  Det är nyckeln till liv.
 

We ask today that God grant us an ever-growing understanding of his Word, as unveiled for us in the life and words of Jesus. Let us be filled with its light and share that light with others so that they, too, may have the precious experience of knowing Jesus and the happiness and peace that it brings. Vi ber idag att Herre ger oss en alltid växande förståelse av Hans ord, som visats för oss i Jesus liv  och handling. Låt oss bli uppfyllda av dess ljus och dela det ljuset med andra så att de också må lära känna Jesus och erfara den glädje och frid som kommer med det. Living Space.

Varma hälsningar,
Colette

 

Veckobrev Christmas 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Nu vid årets slut skriver Fr. Johnny till oss: "It is lovely to think of Jesus growing up in the home of Mary and Joseph and learning all the ordinary things of life and then going beyond them to the deepest mysteries of God."  Det är vackert att tänka på Jesus när han växte upp hos Maria och Josef och lärde sig om alla de vanliga saker om livet och sedan gick vidare till de djupaste mysterier om Gud." Resten finns i Brevet.

Prayers intentions for Teresia 
Har du möjlighet att hjälpa oss att vara med i en 9dagars novena med följande intentioner;
Att det ska bli positivt besked i förvaltningsrätten & att R.får tillbaka H. omgående. Att jag får må bra & finna frid. Att både jag & R. får hjälp med tron på Gud.
Och allt runtomkring. Ekonomi, vänner, ny bostad i en större stad. Herre vi överlämnar alla intentioner till Dig. Du vet allt om deras situation och hur svart det är. Ge R.visdom och mod i hennes kontakt med myndigheterna. Ge familjen allt mänskligt och andligt stöd som finns och gör dem öppna för det. Låt dem känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God help me to slow down and to notice the many ways you bless each day that I may grow in the practice of gratitude. Gud hjälp mig att sakta ner och lägga märke till de många sätt på vilka du välsignar varje dag så att jag må växa i tacksamhet till Dig. Loyola Press

Nu önskar jag alla ett Gott Nytt År.  Må det bli ett Fridens År.

Colette
Dear Friends,

 It is the evening of Christmas Eve and you are all in my thoughts and prayers.  I am sending you my input for next week and hope it will be helpful for you.  it is very fitting that this is about the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, the great model of all family life, not because they are the perfect family but because they are very much like every other family but are centred on God’s way and God presence.

 I wish you and all your loved ones a very happy Christmas.  May God bless you with peace and joy every day of 2020.  Thank you for your faith and love during this past year.  You are a real source of hope for me.

 Johnny2019-12-22

 

Veckobrev Advent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver till oss idag: "God is with us not because we are catholics but because we are human beings. Our big task as people of faith is to keep that knowledge alive and active in our world. Gud är med oss inte för att vi är katoliker men för att vi är människor. Vår stora uppgift som troende människor är att hålla den kunskapen levande och aktiv i vår värld.” Resten finns i brevet.

Förbön behövs för en 18årig pojke med ADHD. Livet är inte alltid lätt för honom.  Herre vi överlämnar pojken till dig.  Visa honom vägen och låt honom komma i kontakt med människor som förstår honom. Ger honom uthållighet och redskap för att kunna klara av livet. Låt honom känna att du alltid är med honom. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig

Kvinnan som vi bad för förra veckan som är i stort behov av en personlig assistent vill gärna känna sig buren av våra böner. Herre, ge kvinnan vad hon behöver för att kunna ha en glädjefylld Jul och fridfull Jul tillsammans med sin son, om det är möjligt. Vad som än händer låt henne känna sig buren av våra böner. Helig Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Jag önskar er alla en välsignad och glädjefylld Jul,
Colette 
Dear Friends,

 We are almost there now!!  These weeks of Advent have flown by and now Christmas is just around the corner.  I have enjoyed these weeks of preparation although this was hindered a bit by a heavy cold for the past ten days or so.

 In the week ahead it is so important to continue to take special time for each other to ensure that Christmas is all that it should be for you as a couple, a family, and a community.  As always, you will be in my prayers every day this coming week as I thank God for you and ask God to bless you in your precious love for each other.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

2019-12-16

 

Veckobrev Advent 3Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny följande till oss: "This Christmas is another call to us to renew our faith in Christ and our loyalty to the Church.  We are brought again to the simple crib where God shows the gentlenes of love. Den här julen är ett kall till oss att förnya vår tro i Kristus och vår lojalitet till Kyrkan.  Vi tas tillbaka till den enkla krubba där Gud visar oss kärlekens mildhet." Sedan skriver Fr. Johnny  "His only desire is that we would be people of compassion for one another and gentleness for one another.  Hans enda önskan är att vi skulle vara människor av medlidande för varandra och mildhet för varandra."  Resten finns i brevet.

Tacksam om ni håller kvinnan som vi bad för förra veckan som har MS och är i stort behov av en personlig assistent för att kunna klara livet.  Herre vi överlämnar kvinnan och hennes behov i dina heliga händer. Öppna vägar för henne att kunna få en assistent och gör alla vissa om hur vi kan hjälpa henne.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be för Fr. Johnny som alltid ber för oss.
 

Lord, let me believe that your life is good news and share this good news with all I meet in word and action. Herre, låt mig tro att Ditt liv är goda nyheter och dela denna goda nyheten med alla jag träffar i ord och handling. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent.
Colette


Dear Friends,

 There seems to be a lot of colds and flus etc around at the moment.  If you have any of these I pray that you will recover very soon.  And if you don’t have anything just thank God I pray  that you will be preserved from them.

 Attached is my input for next week, the third week of Advent.  I hope this will be helpful for you in the week ahead to bring you closer to each other and to Christ as we prepare to celebrate his birth in a couple of weeks’ time. You are in my prayers as always.  Please continue to pray for me.  May God bless us all with his peace and joy.

 Johnny

2019-12-15

 

Veckobrev Advent 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Nu är det andra söndagen i Advent och som vanligt är Fr. Johnny inspirerande och utmanande.  Han säger bland annat "Count your blessings and begin to see how much you are receiving  from those you love rather than all you think you are giving. Räkna dina välsignelser och börja se hur mycket du tar emot från dem du älskar hellre än hur mycket  du  tror du ger till andra. Resten finns i brevet.


I fredags var jag i Jönköping. Jag hade ett läkarbesök och tog tillfället att ha ett inspirationsmöte där. Där finns många som deltar i ständig bön men inte många som kom till mötet men det blev bra ändå. På lördagen träffade jag en kvinna, Glenda, som är beredd att hjälpa samordnaren Eva Britta. Man kan känna sig väldigt ensam med uppdraget så det är bra om man har åtminstone en medhjälpare. Jag har en medhjälpare i min församling och det betyder mycket. Det var en upplevelse för mig att komma till Jönköping. Jag deltog i tillbedjan, en vacker Mässa med upptagning av en man som tog namnet Hieronymus som konfirmationsnamn. Hieronymus är skyddshelgon för översättare och bibliotekarier.


I söndags hade vi vårt möte i Karlstad.  Den här gången var det bara 11 som deltog men som någon sade det är kvalitet inte kvantitet som räknas. Vi har haft kontakt med alla på ett eller annat sätt. Nästa träff blir någon gång under Fastan och det är en bättre tid.

Maria Fongen som har ansvar för organisationen av  Nordic Family Days,  21-24 Maj vill att vi ber för det. Herre, vi lägger Maria och alla som har ansvar för organisationen i dina Heliga Händer.  Du vet hur viktigt det här är och hur de känner sig inför uppgiften. Låt Din Ande vila över allt. Låt Maria får all den hjälp hon behöver.  Låt Din vilja ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Det äger rum under Kristi Himmelsfärd helg. Här kommer länken till Nordic Family Days  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/  

Kvinnan som vi bad för förra veckan som har MS är i stort behov av en personlig assistent för att kunna klara livet.  Herre vi överlämnar kvinnan och hennes behov i dina heliga händer. Öppna vägar för henne att kunna få en assistent och gör alla viss om hur vi kan hjälpa henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön önskas för en kvinna som längtar efter att få barn. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du som är källan till allt liv. Du vet hur stor hennes längtan är. Välsignar kvinnan med ett barn. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 

Med adventsljusen är det meningen att ljuset ska öka, inte minska. Låt oss försöka detta år, med Herrens nåd, sträva efter att vår själs ljus blir allt starkare och att vår omgivning kan se Herrens kärlekslåga lysa inom oss. Vandringen genom livet är ganska mörk for de flesta människor, låt oss hjälpa varandra att lysa upp vägen med Kristus. Det är lättare än vi tror..Marias besök hos Elizabeth är ett ypperligt exempel på detta.  Fr. Joseph Maria Nilsson OFM Conv. Jönköping

Varma hälsningar under andra veckan i Advent,
Colette

 Dear Friends,

 I am sorry that I am a day later than usual this week.  I was visiting my family in Donegal for a few days and could not get an internet connection yesterday to send this to you.  I hope it is not inconvenient for any of you.

 Attached is my input for next week, the second week of Advent.  I hope that it will be helpful for you in your preparations for Christmas.  There is a very special sense of God’s presence during these weeks of Advent.  I hope you can experience this for yourselves.  You are in my prayers every day each week that God may bless you in your love for one another in your family and in your parish community.  Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

2019-12-01

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 Hej allihopa.
 
Nu kommer den Första Advent och det leder oss mot Jul och solen har kommit tillbaka. Deo Gratias.  Det är en fin tid men den kan också vara lite stressig.  I inledningen av sitt brev skriver Fr. Johnny, bland annat "But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us.  Advent leder oss bortom Jul till Jesus Dop i Jordan och hans dop i Den Helige Ande så att han kan föra alla människor till kunskap om Gud som älskar oss så mycket.  Det blir vår kallelse som Jesus följeslagare idag att föra denna underbara nyhet till dem omkring oss och dem som kommer efter oss".
 

All scripture is to remind us of the message of Jesus and is for our encouragement. The reminders are that he is always approaching us, always passing by, and it is up to us to be in a sort of personal space to him.  Hela Skriften är till för att påminna oss om Jesus budskap och för att uppmuntra oss. Påminnelsen är att Han alltid närmar sig oss, alltid kommer förbi, och det är upp till oss att ha plats för Honom.  Fr. Donal Neary S.J.

Här kommer länken till Nordic Family Days  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/  

Jag växte upp på Irland.  Kristendomen var i luften på något sätt, alla gick i Kyrkan, skolor var katolska eller protestantiska.  Vi var som får och tänkte inte så mycket själva. Det är annorlunda idag. Man måste kunna förklara sin tro.  Det är inte lätt att vara föräldrar och uppfostra barn med en tro men sådana tillfällen som Nordic Family Days är en bra hjälp.

Fredag 6 december är jag i Jönköping för ett inspirationsmöte efter kvällsmässan kl 18.00.söndag 8e December har Bertha och jag ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Mässan 11.00. Tacksam om ni ber att många blir kallade att delta och att alla blir inspirerade av Guds Helige Ande.
Vi har bett  många gånger tidigare för den här kvinnan.  Hon har polio sedan barndomen och för ungefär några månader sedan bröt hon benet. Hon har hemskt ont och kan fortfarande inte gå.  Herre, vi överlämnar henne till Dig.  Du vet hur svårt hon har det.  Hennes situation är inte lätt. Vi ber att hon får den hjälp hon behöver för att komma på benen igen. Låt henne känna sig buren av våra böner i allt som händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi har bett många gånger för en kvinna som har MS och tyvärr har den blivit progressiv. Hon har en son som hon har delad vårdnad av. Hon kommer inte överens med barnets Pappa. Tyvärr på grund av sjukdom har hon blivit tvungen  att låta barnets Pappa få mer tid av vårdnaden. Hon känner sig förkrossad. Trots hennes stora behov får hon ingen personlig assistent. Trots allt litar hon på Herren.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du som är källan till allt liv och vet allt,  vi ber att Du griper in och gör hennes situation lättare. Inspirera kommunen och alla inblandade att inse kvinnans behov och göra någonting åt det. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Låt henne känner sig buren av våra böner. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Those who know you Lord, trust you for you have never forsaken those who seek you. De, som känner Dig Herre, litar på Dig för du har aldrig övergivit dem som söker Dig. Loyola Press eller Our Daily Bread.

En välsignad 1e Advent,
Colette

Dear Friends,

With this email we begin a new year in our following of Christ.  Advent leads us into Christmas, the great feast of God becoming one with us in our human flesh so that we can become one with God in his divinity.  But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us. 

 We don’t have to save the world -  because we cannot!  Our vocation is to make it possible for Christ to save the world we live in by the ways we live our lives in love, as married couples, as families and as faith communities.  Start fresh again this week in all of those relationships as we prepare for Christmas and beyond in our joy and peace and enthusiasm for the things of God.

You are in my prayers every day as always.  May the year ahead be a very happy one for you and all those you love and for the whole Church spread throughout the world. Thank you for all your goodness and love.

 Johnny

2019-11-25

 

Veckobrev Christ The KingFr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Jag har inkluderat en fil om Nordic Family Days 21 - 24 Maj. Om ni inte kan öppna den, se information nedan.  Biskop Anders kommer att agera och också Dominikan syster Sophie.  Det officiella språket kommer att vara engelska eftersom det kommer folk från alla de skandinaviska länderna.  Nästa vecka kommer jag att bifoga programmet och förmodligen kommer det att finnas på bloggen.


Fr. Johnny ger oss hopp men samtidigt är han utmanande. Han skriver "At the end of the Liturgical Year we owe it to ourselves to let the past go in so far as it holds us back from being people of great love. Vid slutet av Kyrkoåret är vi skyldiga oss själva  att släppa det förgångna om det håller oss tillbaka från att vara människor av stor kärlek." Resten finns i brevet.

"We are bigger than our past, our mistakes, even if there were infidelities. To the end his faithful onlookers knew he had not wavered from his mission to love and forgive and care for the others till the last breath. This is love to the end; the love that is the root of mercy. Vi är större än vårt förflutna, våra misstag, även om där fanns trolösa handlingar. Till slutet visste hans trogna åskådare att Han inte hade vacklat från sin mission att älska och förlåta och ha omsorg om andra till hans sista andetag.  Detta är kärlek till slutet; kärleken som är barmhärtighetens rot." Donal Neary S.J.


Lord Jesus, may your kingdom come on earth as it is in heaven. Herre Jesus, må Ditt rike komma så som på jorden som det är i himmelen.  Donal Neary S.J.


Varma Hälsningar,
Colette

Nordic Family Days
 


The Catholic Bishops of Scandinavia invite Catholic families from all five countries to a great gathering at Haugetun Boarding School, Norway with the theme Love in the Family—Strength for the Church .  May 21 - 24, 2020  (Kristi Himmelsfärdshelg)
 

Parents, children, teens, grandparents—small and big families alike— are all welcome to four days of inspiring talks, workshops, prayer and good sharings about the joys and challenges of family life in the light of our Catholic faith. Our Bishops will be there to encourage and guide us. 

Accommodation
The families will be lodged in the number of double rooms they need, most of them with individual bathrooms. The school provides extra mattresses for children and all bed clothes. Bring a baby cot if you need. Youth may be accommodated on mattresses in class rooms. Check out www.haugetun.no/internat and get acquainted with the place.


The prices include three nights at Haugetun Boarding School, all meals and a visit to the Old Town and St. Birgitta Church in Fredrikstad. Travel costs are not included. Prices Adults (12 years +): NOK 1500, Children 4-11 years: NOK 750 Children below 4 years: FREE                  Booking fee: NOK 250 per family


Dear Friends,

 With this email we come to the end of this Liturgical Year.  It has been a good year in so many ways for me and I hope for you and all your loved ones.  Thank you for the privilege of being with you for this time in our following of Christ and for the knowledge of your love for one another.
 
 Attached is my input for the feast of Christ the King.  I find this feast so uplifting in my own faith and in the sense of hope for the world in which we live.  Enjoy it and make it a week of thanksgiving to God for the great gift of faith that we have and of thanksgiving to one another for the gift of your marriage and family life that you are entrusted with.
 
 You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny

 

2019-11-10

 

Veckobrev Ordinary 32

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här

Hej allihopa,

I fredags, 8 november, hade jag min bönetimme. Den här gången gick jag in på bloggen och gick igenom årets brev. Jag bad för de personer som hade önskat förbön under denna tiden. Jag överlämnade dem till Herren och bad att Han skulle ge dem vad de just nu behöver.

Igår var jag rörd. Vi följde live på TV, begravningen av en välkänd TV och radio personlighet Gabriel Byrne, kallad Gay eller Gaybo. Han var producent och verkställande ledare för en prat show "The Late, Late Show" i 20 år. Han var en kontroversiell, lyssnande, rättvis, modig, orädd ledare. Han bjöd in människor från alla samhällets skick och han gav röst till dem (speciellt kvinnor) som hade lidit i tystnad  i många år.  Dessa människor fick en säker icke dömande plats. Han blev känd och älskad över hela Irland och även utomlands men det fanns också de som blev rasande. Ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, som deltog vid Requiem Mässan hyllade Gay och sade att han var "a man of faith/en man av tro”. Ärkebiskopen sade att många var de klagande brev som kom till Ärkebiskopens företräder man kunde läsa i arkiven. Gay präglade mångas liv på Irland inklusive mitt när jag bodde där. Han var mänsklig. De 3 sista år av hans liv blev svåra. Han hade prostatacancer och fick gå igenom olika svåra behandlingar.  Vid slutet satt han i rullstol.  Någon sade att under den sista tiden att om han råkade bli irriterad sade han "Förlåt".

Begravningen var enkel och vacker. Bland andra deltog Ärkebiskopen, Presidenten och Statsministern vid Mässan som var en Mässa i tacksamhet över Gays liv. Pro Cathedral i Dublin var helt fullsatt och Requiem Mässan sändes live i 9 olika länder.  Själva begravningen var privat.  Fr. Leonard Moloney S.J., Provincial för Jesuiterna på Irland, celebrerade Requiem Mässa. Han började Mässan med att säga att Mässan var centrerad på Guds mysteriet i tacksamhet. Han bad oss be Herren om förlåtelse för Gabriels synder, om han hade sårat någon och orsakat något ont till någon eller något annat. Jag blev tagen av detta och av hela ceremonin.  Evangeliet handlade om saligprisning.  "Salig är de som sörjer" handlade om de som sörjer Gay, sade Fr. Moloney.  Han pratade om saligprisning i samband med Gays liv. Det var inspirerande och vackert. Jag tror jag kommer att leva på det här under en längre tid.  
Tyvärr har många på Irland lämnat Kyrkan på grund av alla skandaler.  Vid slutet av Mässan sade Ärkebiskopen alla har blivit berörd av det här på olika sätt. Jag hoppas och ber  att det kommer att bära frukt i alla som har deltagit eller sett ceremonin på TV, frukt som består.

Gay var den rätta personen på rätt plats vid rätt tidpunkt. Många är de som sörjer honom. Må han vila i frid.

Glory to you God who gives me all good things, and to Jesus, my teacher and source of my salvation, and to the Holy Spirit, my helper and my guide. Äre till Dig Gud som ger mig alla goda saker, och till Jesus, min lärare och källan till min frälsning, och till den Helige Ande, min hjälpare och min ledare.

Varma hälsning,
Colette

Dear Friends,

Please find attached my input for next week, Ordinary 32.  As always, I hope you will find it helpful for yourselves and for your parish community, especially where some of you use it in your Parish Newsletter.  During this month of November we are remembering our loved ones who have died.  It is also important to let our loved ones help us to remember the importance of the present moment in our own lives so that we can intentionally make the most of this opportunity to live in love for one another in marriage and in our families.

 I am also sending you an email which I received a few days ago from friends of mine, Gerry & Maire Heery.  I found it a very encouraging story that fits in very well with the theme of next weeks
input.

 You are in my prayers everyday as usual.  May God continue to bless you and all your loved ones with joy and gladness.  Please continue to pray for one another and for me.

 Johnny

2019-11-04

 

Vekobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa

Följande läste jag på "Our Daily Bread"  för några dagar sedan och tyckte det var inspirerande:  "Inside St. Patrick’s Cathedral in Dublin, Ireland, there’s a door that tells a five-century-old tale. In 1492 two families, the Butlers and the FitzGeralds, began fighting over a high-level position in the region. The fight escalated, and the Butlers took refuge in the cathedral. When the FitzGeralds came to ask for a truce, the Butlers were afraid to open the door. So the FitzGeralds cut a hole in it, and their leader offered his hand in peace. The two families then reconciled, and adversaries became friends. Där finns en dörr inanför St. Patick´s Cathedral i Dublin som berättar en femhundra år gammal historia.  År 1492 var det två familjer, Butlers och FitzGeralds,  som började slåss över en hög position i regionen. Situationen eskalerade och Butlers tog skydd i Katedralen. När FitzGeralds kom för att be om vapenvila vågade inte Butlers öppna dörren.  Då gjorde FitzGeralds ett hål i dörren och ledaren erbjöd sin hand i fred. De två familjerna försonades, och fiender blev vänner".  Nästa gång jag åker till Dublin kommer jag att leta upp dörren. Herre, vi ber för fred bland människor och fred i världen.
Fr. Johnny skriver till oss idag bland annat "As we struggle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves.  När vi kämpar att leva ut vår tro genom olika relationer i våra liv, behöver vi vara beredda att acceptera misslyckanden och vara milda mot oss själva."  Resten finns i brevet och är utmanande.


Chikonde har vi ofta bett för. Nu idag kommer hennes barn att ta emot Första Kommunionen. Herre vi överlämnar barnen till Dig. Låt det vara en glädjefylld ceremoni och en glädjefylld dag för dem och för familjen. Låt det bära frukt i deras liv och föräldrarnas liv, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man från Irak som har bott här i flera år. Resten av familjen, föräldrar och syskon finns i USA och han längtar dit. Han söker dit igen och under veckan kommer han att träffa sin advokat. Herre, vi överlämnar honom till Dig. Du vet hur ensam han känner sig här. Vi ber att du öppnar vägar för honom att kunna bli återförenad med familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kommande söndag är Fars dag.  Herre vi lämnar alla fäder i dina heliga händer. Var deras inspiration. Helige Josef var deras hjälp.
 
God of all good, you have given me the gift of life through your own son. Grant me a faithful heart that I might grow more attuned to your will in my life. Gud av allt gott, du har gett mig livets gåva genom Din Egen Son. Ge mig ett trofast hjärta så att jag bli anpassad efter Din vilja i mitt liv. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

As I sit down to write to you today I am very conscious of a number of people I have met in the past few days – ordinary, wonderful people, women, men, children – and I am amazed at how God is actively working all around us.  When I think of you too I have the same sense of wonder and thanksgiving.  It is an amazing privilege to be blessed with our faith.  Thank God for his love.

Attached is my input for the week ahead, Ordinary 31.  It is also the story of Christ working among people whom he loved and who found it hard to believe that they could be loved.  I hope you will experience some of this same joy as you work your way through this programme with each other.
 
You are in my prayers every day.  Thank you for the privilege of being part of your lives and your love. 

May God continue to bless you and all your loved ones day by day.  Pray for one another and for me on this journey.

Johnny


2019-10-28

 

Veckobrev Ordinary 30

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa,

Tiden går så fort.  Snart är det allhelgonahelg och sedan kommer Jul och årets slut. Hoppas ni mår bra.


"True humility is about acknowledging God as the source of all life and all goodness and giving praise to him from our hearts. Äkta ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan av allt liv och all godhet och att lovprisa Honom från hjärtat". Skriver Fr. Johnny till oss idag. Resten finns i Brevet.


"Just to be oneself before God can be difficult. Many gospel stories are about this reality. We need to give those few silent moments each day to an awareness of being loved by God. In that we are humbled, that one as good as God could love us so totally, and so we are exalted. Att vara sig själv framför Gud kan vara svårt. Många evangelieberättelser handlar om denna realitet. Vi behöver ge detta några tysta ögonblick varje dag så att vi kan vara medvetna om att vi är älskade av Gud. Faktum att vi är så totalt älskad av någon så god som Gud gör oss ödmjuka och så blir vi upphöjda". Donal Neary S.J.
 
Jag vill gärna att vi ber för de 38 kineser som hittades döda i containern i England. Herre må de vila i frid.  Vi överlämnar deras familjer och vänner till Dig. Det är en mardröm för dem.  Grip in Herre och låt dem få någon sorts tröst. Låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Loving Father, help me to notice the situations in my life that cry out for me to serve your kingdom and make  a difference in the world.  Kärleksfulle Fader, hjälp mig att se situationer i mitt liv som ropar på mig att tjäna Ditt Rike och göra skillnad i världen.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 I am sorry that this is a day later than usual this week.  I was in Donegal for a few days visiting my family.  I hope this didn’t cause you any inconvenience.  It was lovely being with my sisters and brothers and their families.  Thank God they are all in good form.
 Attached is my input for next week, Ordinary 30.  I trust it will be helpful for you, your family and your parish.  It touches on something very important for all of us – the importance of growing in humility in the presence of each other’s love because of knowing God’s great love for each of you. 
 You are in my prayers every day as always.  May God’s blessing be with you and all those you love.  Please continue to pray for me and also for all those who receive this email each week.  I also ask for your prayers for a couple of young people whom I met recently.  They are suffering greatly from bullying and harassment and finding life very difficult.  Thank you.
Johnny

2019-10-21

 

Veckobrev Ordinary 29

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det var inspirerande att komma till Mässan i Uppsala idag och i början av Mässan säger prästen att komma till Mässa en en sådan ruggig dag är i sig självt en bön. Mässans tema var bön. Vidare under predikan hörde vi att bön är ett uttryck för tron. Vi bär fram allt som är fel. Bön och tron håller ihop. Tron betyder att vi se Guds vilja, gör Guds vilja, tackar Gud för vad Han gör. Vi kan inte tro utan att be.  Fr. Johnny skriver till oss idag att vi kan inte springa bort från de allvarliga saker som händer omkring oss. "We have a power that can bring us through all of it - the power of prayer. Vi har en kraft som kan ta oss genom alltihop - bönens kraft." Resten finns i brevet.

Det finns så mycket hemskt som händer i världen och vi är i stort behov av bra värdsliga och andliga ledare. Herre, vi ber för fred i världen speciellt i Mellanöstern.  Vi ber att bra ledare växer fram som är inspirerade av Dig. Jag saknar de rätta orden men vet att du förstår vad jag menar. Låt det bli fred bland människor  och i världen. Låt Din Helige Ande leda oss. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Let´s pray together so we can rejoice together in God´s goodness. Our Loving Father is waiting for us to come to Him so he can work through us in ways that reach far beyond anything we could ever imagine. Låt oss be tillsammans så vi kan glädjas tillsammans i Guds godhet. Vår kärleksfulle Fader väntar att vi ska komma till Honom så att han kan verka genom oss   och göra oändligt mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss.  Po Fang Chia. Our Daily Bread
  

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 We are in the middle of a Triduum in honour of St. Gerard Majella in Clonard at present.  It is wonderful to see so many young families here celebrating new life and honouring this Redemptorist saint who is the Patron of pregnancy.  Please pray for all women and couples who are expecting a baby at this time that God may bless them with health and hope in the growing gloom of the acceptance of abortion.

 I attach my input for next week.  The main theme of it is the power and importance of prayer, especially in family life.  I hope you will find it helpful for yourselves and for your faith community.
 You are in my prayers as usual that God may continue to bless you with an ever greater love for one another and a stronger commitment to our faith in Jesus Christ.  Thank you for your prayers for me.

 Johnny

2019-10-13

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
 Hej allihopa

Jag blev väldigt glad när jag fick följande brev från en glad och tacksam Mamma.  Tidigare var hon en förtvivlad och ledsen Mamma. Hon skrev "Jag vill bara skriva och tacka för alla era böner för dottern och hennes man. De har nu hittat tillbaka till varandra efter en tid isär. Hjälp oss att tacka Gud och Jesus for bönesvar.” Prisad vare Jesus Kristus.  Ingenting är omöjligt for Dig. Tack för din omsorg om paret. Led dem nu in i en djupare relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ibland kan jag känna mig lite deppig om allt som händer i världen och andra saker som händer. I söndags på Sacred Space läste jag följande: "Adopting an attitude of gratitude can be a practical strategy to get through a tough time. But the kind of gratitude Ignatius was talking about when he tells us to give thanks to God Our Lord for the favours received is something deeper and stronger. It´s the heart of prayer. Att anta en attityd av tacksamhet kan vara en strategi för att ta oss igenom en tuff tid. Den sortens tacksamhet som Ignatius pratar om när han talar om för oss att ge tacksamhet till Gud, vår Herre för bönesvar är någonting djupare och starkare.  Det är bönens hjärta." Den här helgens evangelium handlar om de tio spetälska som blev helade av Jesus och bara en återvände för att säga tack. Jesus sade "Din tro har gjort dig hel.

Den här veckan säger Fr. Johnny till oss: "Come alive through gratitude. Bli levande genom tacksamhet." Resten finns i brevet.


Monica skrev "be för ett tvillingpar - pojkar  -2,5 veckor gamla; inte friska. Mamma mycket trött. Tacksam för förbön.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar pojkarna, mamma, pappa och hela den övriga familjen i Dina Heliga Händer.  Du vet hur svår den här situationen är och hur det ligger till med barnen, vi ber att de får den hjälp som behövs för att bli friska.  Lindra Mammans oro och och låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som behövs. Låt alla runt omkring familjen visa känslighet och visdom. Var med dem Herre och låt familjen känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Spirit of God, lead me on this wonderful journey of life. Help me to grow in the gifts with which you have blessed me and to rejoice in being your child. Guds Ande, led mig på den här underbara livsresan. Hjälp mig att växa in i de gåvor som Du har välsignat mig med och att glädjas i att vara Ditt barn. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
 The weeks seem to be passing very quickly at present – they say that is a good sign that I am enjoying things!!  I hope you and all your loved ones are well and that you are safe from all the threatened storms.

 Attached please find my input for next week, Ordinary 28.  The theme is the importance of gratitude in our lives and especially in our relationships of marriage and family life.  There is so much to be grateful for.  Unfortunately there is also so much to grumble about!  The latter are what take up a lot of our time.  Next week holds the challenge to turn this around and focus on developing an attitude of gratitude – and maybe we could practice it this week too!!

 I have been asked to request your prayers for Theresa who has just been diagnosed with cancer in her ovaries and her womb. May God be with her in the weeks and months ahead to bring her through this affliction.  And may God bless her family and friends so that they can help her through this time also and into healing and peace.

 You are in my prayers as always.  May God bless you and all your loved ones in the week ahead.  Please continue to pray for me and for everyone else who receives this email.

 Johnny besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?