2020-09-22

 

Veckobrev Ordinary 25 & 26

 

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Fr.Johnny har skickat brev för 2 veckor den här gången.  Han hoppas kunna besöka familjen i Donegal. Det är 8 månader sedan han sist träffade dem.

 Ord. 25. We have a call this week to get in touch with the good things that are in our lives and to give thanks and praise to God and to each other. Den här veckan är vi kallade att komma i kontakt med allt gott som finns i våra liv och att tacka och lovprisa Gud och varandra. Resten finns i brevet.

Ord. 26. We can get so complacent that we don´t see our own need to change, and yet how we all need to let go of so much if we are to follow his way of complete love. Vi kan känna oss så nöjda med oss själva att vi inte se vårt behov av att ändra oss, och samtidigt har vi alla så mycket som vi kunde befria oss ifrån om vi ska följa Hans väg av fullkomlig kärlek.  Resten finns i brevet.

I morse när jag deltog i dailytvmass sade P. Hank Meijel S.J. bland annat i hans inspirerande predikan.  "Come as you are.  Learn from your mistakes. You are forgiven and God will fill your heart with love.  Kom som du är.  Lär från dina misstag. Du är förlåten och Gud kommer att fylla ditt hjärta med kärlek.

Tyvärr har pandemin ökat igen i många Europeiska länder och i andra länder.  Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Herre, Hjälp oss alla att ta det försiktigt och inte slappna av när det gäller att skydda andra och oss själva. Herre, ge oss sunt förnuft.

Som samordnare från Nyköping sade det är viktigt att vi ber för våra barn.  Herre, vi lägger våra barn och barnbarn i dina händer.  Vi ber att du ger föräldrar och lärare all visdom de behöver så att de får bra kristna värderingar  och växer i kärlek till Dig och varandra. Var med alla ensamstående föräldrar, som Fr. Johnny säger, de gör ett enastående arbete. Låt dem få allt stöd de behöver för sina barn och sig själva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för en kvinna som har blivit uppsagd av misstag.  Hon har 2 tonårs barn.  Herre vi överlämnar situationen till Dig.  Vi ber att du ger alla inblandade den visdom som behövs för att rätta till situationen så att hon behåller sin tjänst.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus Lord and Saviour, be with me in my weakness and strengthen me to bear witness to your love in all that I do.  Jesus Herre och Frälsare, var med mig i min svaghet och styrk mig att vara ett vittne för Din kärlek i allt som jag gör.

Vi hörs igen om 2 veckor

Varme hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 I am sending you two weeks of the Couple Prayer this week as I hope to get to Donegal on Friday and so will be away next week. I am looking forward to seeing my family for a few days as I have not been there for over eight months now.

 I hope you will find the attached helpful for yourselves over the next two weeks. I will be praying for you each day that God may bless you and your family and friends and keep you safe from all harm. Please continue to pray for me and for one another during this time of hardship and of opportunity.

 Johnny2020-09-14

 

Veckobrev Ordinary 24

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan uppmanar Fr.Johnny oss med följande ord.  "Forgiveness is a vital element in love because unforgiveness roots us in the past and in past events and experiences. Förlåtelse är en central del av kärleken eftersom att inte förlåta rotar oss i det som varit och i gångna händelser och erfarenheter.  Resten finns i brevet.

One of the best ways to love others is to pray for them, because through our prayers we open the door to the help only God can provide. When we pray for others, we love them in his strength. There´s none greater or more loving than he.   Ett av de bästa sätten att älska andra är att be för dem, för genom våra böner öppnar vi dörren för den hjälp som bara Gud kan ge.  När vi ber för andra, älskar vi dem med hans styrka. Det finns inte någon som är större eller mer kärleksfull än Honom.  James Banks, Our Daily Bread.

Sr. Märta har skickat följande viktigt information till mig:   Jag inbjuder in er till en kurs om  DIALOGEN  I ÄKTENSKAP.  13 - 15 November.  Adress  EFS-Gården Ånhultsvågen 31, 286 72 Asljunga. Anmälningar och mer information:  Sr. Marta epost. smartwla@gmail.com  Telefon + 46 793 130 834   Hemsida:  www.spotkaniamalzenskie.org   www.spotkaniamalzenskie.pl             

Tyvärr har pandemin ökat igen i många Europeiska länder och i andra länder.  Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Herre, Hjälp oss alla att ta det försiktigt och inte slappna av när det gäller att skydda andra och oss själva. Herre, ge oss sunt förnuft.

Jesus, tack för uppmuntran som du ge mig varje dag.  Visa mig vem jag också behöver uppmuntra. Our Daily Bread

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

Attached is my input for the Couple Prayer for next Sunday and the week following that. As you know, the reflection is also used by some for their parish newsletter. I hope you will find this helpful for yourselves and bring you fresh energy for the week ahead.

The theme is Christ’s call to us to forgive one another constantly so that we will find freedom and peace in our lives and also give that same freedom and peace to others, especially those who are close to us in marriage and family life. You will be in my prayers each day that you may find the presence of Christ in your love relationships and the power of Christ for the world in which you live. Please continue to pray for me and for one another. God bless you always.

Johnny 

 


2020-09-06

 

Veckobrev Orinary 23

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan påminner Fr. Johnny oss om Jesus ord: "where two or three meet in my name I shall be with them. Där två eller tre samlas i mitt namn är jag där med dem." Vidare säger Fr. Johnny":  "However, our responsiblilty in all of this is to ensure that the quality of our love is such that this presence of God can warm the world around us.   Men, vårt ansvar i allt det här är att se till att kvaliteten av vår kärlek är sådan att Guds närvaro kan värma världen runt omkring oss.” Resten finns i brevet.

Under veckan blev jag tagen av en predikan från dailytvmass.com.  Prästen berättade att han hade studerat "The life of Mother Angelica, Moder Angelicas Liv".  Hon startade EWTN Eternal World Television Network och var väldigt välkänd i Canada. Jag citerar några saker som prästen sade.

"The truth will set you free. Sanningen ska göra oss fria.”

Believing in the hand of Jesus upon our lives is indeed a remarkable gift which each one of us can possess. It should be to inspire us to fully live in the teaching of Jesus and continue to pass on his word and his work to coming generations beginning with our young people today. Att tro på Jesus inverkan i våra liv är en märklig gåva som var och en av oss kan få. Det skulle inspirera oss att fullständigt leva i Jesus undervisning och fortsätta att ge hans ord vidare till kommande generationer och att börja med dagens unga.

To speak the truth is always at the forefront of living in God´s grace, God´s grace will overcome every hurt. Att tala sanningen är alltid i förgrunden av att leva i Guds nåd; Guds nåd kommer att övervinna varje sår.

Live in truth, live in freedom, live in Christ who is the way, the truth and the life. Lev i sanningen, lev i friheten, lev i Kristus som är vägen, sanningen och livet."

Live, speak and act the truth.    Lev, tala och handla sanningen.  Life of Mother Angelica.

Bianca kommer att ha ett möte för gruppen i Nyköping den 13 september.  Herre, vi ber att många deltar i mötet.  Låt Din Ande inspirera B. och må mötet bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar undervisning igen i församlingar på olika sätt efter ett långt uppehåll.  Kanske finns det barn som inte vill vara med längre speciellt när de är kanske de enda i klassen som går i Kyrkan. B. i Nyköping säger att deras böneämne i Nyköping är barnen.  Jag tycker vi kan ansluta oss till detta.  Herre, vi lägger alla barn men speciellt de barn som borde delta i undervisning i dina heliga händer. Ge alla föräldrar vishet och de rätta orden i deras samtal med barnen angående undervisning. Tack för alla som undervisar barn runt om i de olika församlingarna och låt Din Ande inspirera dem. Låt alla växa i Din kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The Lord is near to all who call on him. The Lord is near.  Herren är nära till alla som ropar på Honom.  Herren är nära. Responsoriepsalm i lördags.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer for next Sunday and the week following. The reflection in this can also be used for your parish Newsletter!! I hope this will be of help to you and to your life of love and faith in your marriage and/or family and in your faith community.

 Jesus promises to be with us every time we are with one another – in fact our presence with one another makes him present in our world of marriage , the family, the parish and society. I find that an awesome thought and an extraordinary privilege. In the week ahead treasure your love relationships more and more and put everything you can into building those relationships to be as joyful and vibrant as possible.

 You will be in my prayers each day of the week. Please keep me in yours. May God bless all of us with health and happiness and keep us all safe from Covid-19.  Thank you.

 Johnny


 


2020-08-30

 

Veckobrev Ordinary 22

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni alla mår bra. Vi skulle nyligen ha åkt till vår son och familjen i Danmark men pandemin hade ökat lite i både Danmark och olika delar av Sverige så vi stannade hemma.  Förhoppningsvis kan vi åka lite senare under hösten.

Den här veckan skriver Johnny: "Jesus calls on us to put our trust in the important things of life, especially love, and to find there our true fulfillment.  We engage in this struggle in all kinds of ways but especially in matters of love and faith. Jesus ber oss lägga vår tillit till de viktiga sakerna i livet, särskilt kärlek, och att finna där vår sanna uppfyllelse.  Vi brottas med detta på alla möjliga sätt särskilt angående kärlek och tro".  Resten finns i brevet.

Den här veckan blev jag inspirerad av en präst på dailytvmass.com som pratade om vikten att leva i nuet. "The present and the future revolves around the present, the reality of God´s presence.  We have to ask God what are you calling me to do in the present moment, not tomorrow right now.  Let us be present to the moment and live in God´s presence now. Nuet och framtiden circulerar runt nuet, realiteten av Guds närvaro.  Vi måste fråga Gud vad är det  Han vill att vi ska göra just nu, inte imorgon men precis nu. Låt oss vara närvarande i det ögonblick som finns nu och leva i Guds närvaro just nu.

Bianca Onner Ahrenstedt tar över ansvar för bönegruppen i St:Annas Församling, Nyköping från Wieslawa Ciborowska. Bianca kommer att ha ett möte för gruppen den 13 september.  Herre, vi ber att många deltar i mötet.  Låt Din Ande inspirera Bianca och må mötet bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar undervisning igen i församlingar på olika sätt efter ett långt uppehåll.  Kanske finns det barn som inte vill vara med längre speciellt när de är kanske de enda i klassen som går i Kyrkan. Bianca i Nyköping säger att deras böneämne i Nyköping är barnen.  Jag tycker  vi kan ansluta oss till detta.  Herre, vi lägger alla barn men speciellt de barn som borde delta i undervisning i dina heliga händer. Ge alla föräldrar vishet och de rätta orden i deras samtal med barnen angående undervisning. Tack för alla som undervisar barn runt om i de olika församlingarna och låt Din Ande inspirera dem. Låt alla växer i Herrens kärlek.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för pandemin med hjälp av bönen som finns i Sa: Eugenia.   Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Pandemin är inte över än.  Herre, Hjälp oss alla att ta det försiktigt och inte slappna av när det gäller att skydda andra och oss själva.

God of all good things, let all that is within us give you praise. Help us to be aware of your goodness and all the ways you fill our needs. Gud av alla goda saker, låt allt som är inom oss lovsjunga dig. Hjälp oss att vara medvetna om Din godhet och alla sätt på vilka du fyller våra behov.  Loyla press.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Last week I said that I might be sending this to you from Donegal! Unfortunately I didn’t make it!! Last week the numbers of people contracting Covid-19 began to increase North and South and restrictions were introduced in order to combat this increase. I decided that it was not the time to travel. So here I am, still in Belfast.

 Attached is my input for next Sunday and the week following. As usual, I hope it will be helpful for you in your journey in marriage and/or family life and that the reflection may be helpful for your parish. It is a powerful statement from Christ that is so very important to hear and listen to in our world of today.

 You will be in my prayers each day of the week that God may bless you with joy and peace and may keep you and all your loved ones safe from all harm in these times. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

.

 


2020-08-24

 

Veckobrev Ordinary 21


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Hoppas ni mår bra även om det känns lite dystert inför hösten och alla restriktioner. Vi får be att Herren hjälper oss att hålla hjärtat uppåt.

Fr. Johnny skriver den här veckan, bland annat:  "Christ is the one above all who can teach us the fullness of human life.  Kristus är Den som mer än alla andra kan lära oss fullheten av mänskligt liv.  Resten finns i brevet.

Följande citat finns i ett brev skrivet av Philip Yancey. "Christians admit we are needy and look to God for both wisdom and strength to subvert the world. Kristna erkänner vi behöver hjälp och söker visdom och styrka från Gud att förändra världen."  

Vi fortsätter att be för pandemin med hjälp av bönen som finns i S:a Eugenia.   Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Pandemin är inte över än.  Herre, Hjälp oss alla att ta det försiktigt och inte slappna av när det gäller att skydda andra och oss själva.

Jesus, Light of the world, continue to shine brightly in us.  Help us to see the light that is your presence even in the darkest moments of our lives. Jesus, världens ljus, fortsätt att lysa stark i oss. Hjälp oss att se ljuset som är Din närvaro även i de mörkaste ögonblick i våra liv.  Loyola Press

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following that. By the end of that week we will be almost at the end of August and looking into September. It has been a very strange summer this year but it has been a good one too for me.

 I am looking forward now to possibly going to Donegal at the end of this week to see my family for the first time in six months. Hopefully I will be sending this weekly contribution from there this time next week!!

 You will be in my prayers every day of the week ahead as usual. May God bless you and all your loved ones with joy and peace and keep you safe from all harm.  Thank you for your prayers for me. Please continue to pray for one another as well.

 Johnny
 


2020-08-17

 

Veckobrev Ordinary 20


Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Vilket underbart väder vi har haft den här veckan. Hoppas att ni har kunnat njuta av det.

Den här veckan skriver Fr. Johnny: "Lord," the woman said, "help me." Human life is too big and too complex to live it on our own. Herre, hjälp mig, sade kvinnan.  Mänskligt liv är för stort och för komplicerat att leva på egen hand.". Resten finns i brevet.

Jag tror att vi alla har blivit sårade under livets gång och har erfarit hur svårt det kan vara att förlåta.  Jag blev lite rörd av följande som jag hörde angående detta under veckan. "To understand is to forgive.  Forgiveness builds bridges.  Forgiveness deepens our faith in Jesus Christ death and resurection-  Att förstå är att förlåta.  Förlåtelse bygger broar.  Med förlåtelse blir vår tro på Jesus Kristus död och uppståndelse djupare."

Birgitta skriver:  "G. är fortsatt mycket sjuk och har fått  De sjukas smörjelse av  p. Andrzej. Hon har fortfarande en levande tro.  Hon befinner sig i dag i hemmet, vilket låter hoppfullt, och hon är mycket tacksam för förbön och hälsar att hon också ber för er."  Herre, du som är källan av allt liv.  Tack för att G. fortsätter att vara med oss trots vad läkaren har sagt. Tack för att hon har en levande tro.  Vi ber att du helar henne till kropp och själ om det är din vilja.  Låt henne känna att det är många som ber med henne. Var med Birgitta som har kontakt med Gurli och ge henne den styrka det och mod hon behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade.  Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig. 

Pandemin är inte över än.  Herre, Hjälp oss alla att ta det försiktigt och inte slappna av när det gäller att skydda andra och oss själva.

Seek peace and pursue it.  Sök fred och gör gott.  Psalm 34.

Varma hälsningar,

Colette

PS.  Idag 17 augusti har jag hört en  inspirerande predikan om Vatican 2 på dailytvmass.com.  Om ni har tid är det värt att lyssna på.  P. Pat Donovan var prästen

Dear Friends,

 Attached is my input for Couple Prayer for next Sunday and the week following. This always includes the reflection on a thought from the Scripture that can be used for parish newsletters.

 The thought for this coming week is very appropriate for us today. It is about facing our need for help, particularly the help of God through Jesus Christ in all the relationships that make up our lives especially in marriage and family life and in being a faith community in the world of today, a community separated in so many ways by the restrictions set by Covid-19.

 I hope that this will be of help to you as a couple and/or a family to know that Christ offers us his help. We have to call on him through prayer and also through our own efforts to grow in these relationships. Again, you will be in my prayers for the week ahead that God may bless you with joy and with peace in your love. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

 


2020-08-10

 

Veckobrev Ordinary 19

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny till oss: "Jesus said to his disciples: "Courage it is I! Do not be afraid!  Fear is identified in the Scriptures as the single greatest enemy of life and love.  It affects everything we do and everything we hope for.  Courage on the other hand, is one of the qualities we most need to develop if we are to live life and love and hope to the full. Jesus sade till sina lärjungar:  "Mod, det är Jag.!  Var inte rädda!  Rädslan identifieras i Bibeln som den enda största fienden till liv och kärlek.  Det påverkar allt vi gör och allt vi hoppas på.  Mod är å andra sidan en av de gåvor vi mest behöver utveckla om vi ska leva liv och kärlek och hopp i all dess fullhet. Resten finns i brevet. 

Den 8 augusti, min bönedag, var det Heliga Dominikus, grundare av Dominikanordern, festdag.  Den kallas Order av Predikanter.  Prästen predikade om dagens evangelium, Apostles could not believe that they were empowered. They doubted that God´s power could work through them. We are often like the apostles, we easily feel defeated. We are God´s tools today -believe we are God´s tools.  Lärjungar kunde inte tro att de hade fått kraft. De tvekade att Guds kraft kunde arbeta genom dem. Vi gör ofta detsamma som lärjungar, vi har lätt för att känna oss besegrade. Vi är Guds redskap idag  -  tro att vi är Guds redskap. 

Jag tror ingen av oss är oberörd av händelsen i Beirut med många döda, skadade och som resultat hemlösa barn. Det är svårt att hitta ord.  Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer.  Var med de lidande. Grip in så att de hemlösa barnen blir omhändertagna på det bästa sättet. Må de avlidna vila i frid. Låt alla erfara detta på något sätt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Isabelle skrev under veckan att bön behövs för P. MarcStefan i Libanon. Han lever men många hus är förstörda. Tack för att P. Marc lever. Var med honom och låt alla känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag hörde också under veckan:  Remember, we are never forgotten by God.  Kom ihåg, Gud glömmer oss aldrig.

God, source of all life, continue to bless us with the movement of your Spirit in our lives.  Help us to remain open to the gift of new life that comes from you through the Holy Spirit.  Gud, källan till all kärlek, fortsätt att välsigna oss med din Andes rörelse i våra liv.  Hjälp oss att alltid vara     öppna för gåvan av nytt liv som kommer genom den Heliga Anden.  Loyola Press

Hoppas alla mår bra och ha är hälsan i behåll.  Om ni behöver böner, kom ihåg att  det ger styrka när många ber och tveka inte att skriva.

Varma Hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following. As usual, I hope that this will be helpful for you in your marriage and/or your family life and also in the life of your faith community. Some parishes use the reflection on the Gospel sentence for their parish newsletter each week.

 The Word that I have chosen here is very important because it highlights two things that are vital today – courage and do not be afraid. Both of these are needed in this pandemic and also in the setting of all that is happening in our society and in the Church. Please use next week to grow in both of these gifts from God. You will be in my prayers every day that you may experience the love of God for you and in you. Please continue to pray for me and for one another. God bless you always.

 Johnny

 


2020-08-02

 

Veckobrev Ordinary 18

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag börjar brevet den 31 Juli, Heliga Ignatius festdag.  Jag deltog som vanligt i mässan på dailytvmass.com och hörde Fr. Michael Couts S.J. predika. Han berättade bland annat varför hans order heta Jesuit Order.  Jesus ledde St. Ignatius till Rom och när Ignatius kom dit träffade han Jesus som bar korset.  Gud ville att Ignatius skulle följa hans son när Han bar korset. Det gör Jesuiterna med stolthet och ödmjukhet. Ignatius grundade Jesuit Ordern, Jesus Sällskap - the Society of Jesus.

Jag tror G. fortsätter att behöva våra böner.  Hon får palliativ vård. Herre, vi överlämnar G. i Dina Heliga Händer.  Du vet hur hon känner sig. Vi ber att Din Ande leder läkarna och sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Vi ber att du lindrar hennes lidande och oro. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Om det är Din vilja kan hon åter bli frisk. Allt är möjligt för Dig. Låt G. hennes familj och vänner känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande bön för pandemin finns att ta med hem i St. Eugenia kyrka. Herre, Jesus Kristus, sänd ut din helige Ande över vår värld, som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats.  Beskydda dem som står i fara att drabbas. Styrk dem som vårdar de drabbade. Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på Dig.

Vi är alla förenade i bön för våra nära och kära och för fred i världen.

"The gift of faith that we celebrate is given to us so that others may believe. Trons gåva som vi firar har vi fått så att andra må tro." skriver Fr. Johnny bland annat idag. Resten finns i brevet.

Peace be to the brothers, and love  with faith, from God the Father and the Lord Jesus. Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder, från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Ephesians 6:23 

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 As we come to the end of the month of July, I thank God that so may of us are still going well. I have had a few bereavements of friends and family during this month. Maybe you have also. We ask God to grant eternal rest to those of our loved ones who have died. And we ask God to continue to look after all of us in the week ahead.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. I pray that this will be of help to you in your marriage and/or in your family and help you to grow in ambition for your love and joy. You will continue to be in my prayers every day and I thank you for your prayers for me. Please continue to pray for me and for one another. God bless you always.

 Johnny


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?