2017-10-22

 

Veckobrev Ordinary 29 och 30

Hej allihopa,


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Det var många som kom till mötet med kardinalen och flera från Bönerörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj, vilket var glädjande.  Det var spännande och inspirerande att erfara vilken kraft  de olika rörelserna ger till Kyrkan och hur viktiga de är. Kardinalen  nämnde tre saker som har hänt när det gäller Kyrkan i Sverige - Kanonisation (Elisabeth Hesselblad), Påvebesök och Kardinalen. "Det är en gyllene tid att evangelisera", sade Kardinal Anders. Alla rörelser fick 5 minuter att berätta om sin rörelse. Jag berättade om Fr. Johnnys vision för rörelsen, att det blir en naturlig del av församlingens liv genom att församlingens dag blir kungjord söndag innan dagen och att Mässan firas för denna intentionen på församlingens dag. Det spelar ingen roll hur många som deltar i Mässan. Våra böner blir stärkta genom Mässan. Det är en spännande tid vi lever i. Jag skulle vara tacksam om alla samordnare och alla som är engagerade i rörelsen skulle evangelisera genom att sprida vetskap  om ständig bön under november månad, som är missionens  månad. Om man träffar någon utanför sin egen församling som visar intresse är det bäst att hänvisa denne till gruppen i just den församling som personen tillhör, på det sättet bygger vi upp grupper i alla församlingar.


Vi bad för Yvonne förra veckan och operationen på axeln gick bra. Deo gratias. Hon tackar alla för förböner. 


Kvinnan som vi bad för förra veckan angående vårdnad av barn känner sig buren av bön. Hennes situation är verkligen knepig.   Hon lider väldigt mycket och anstränger sig till det yttersta för barnets bästa. Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig igen. Tack för att hon känner att du är med henne. Styrk henne och ge henne bra omdöme och de visdomsord hon behöver för att klara situationen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Love, peace, generosity, gentleness. These wonderful gifts of the Holy Spirit are both simple and nearly impossible to use. A moment of prayer often helps me find one of these gifts when I most need it. On the other hand I`m least likely to ask for help during that moment of stress. But these wonderful gifts are the oil that keep all relationships working. Kärlek, frid, generositet, mildhet.  Dessa underbara gåvor är både enkla och nästan omöjliga att använda. Ett ögonblick av bön hjälper mig ofta att finna en av de här gåvorna när jag mest behöver den. Samtidigt är jag minst benägen att be om hjälp under ett ögonblick av stress. Dessa underbara gåvor från Den Helige Ande är oljan som håller alla relationer igång. 
Holy Spirit, shower us with your gifts and help us to share those gifts in our lives today. Helige Ande duscha oss med dina  gåvor och hjälp oss  att dela dessa gåvor i våra liv idag. Loyola Press.

Vi hörs om två veckor,

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

I am sending you two weeks of the Couple Prayer/Newsletter piece because I am going on a Mission on Saturday to Ballymoney, Co. Antrim and am not sure of where I will be staying.  Sometimes the places we stay in don’t have internet connection. 

Please pray for the Mission that God may bless Ciaran O’Callaghan and myself and all the parishioners in the parish of Ballymoney with a renewed faith hope and love.  You will be in my prayers everyday as always that God’s blessing may be with you and all your loved ones.

Johnny  

2017-10-15

 

Veckobrev Ordinary 28

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa;

Var med i Familjemässan i Bromma förra helgen. Vid slutet av Mässan kom Fr. Idergard som nyligen prästvigts. Han skulle fira den efterföljande 11-Mässan. Han gav var och en av oss sin välsignelse med handpåläggning. Jag tror det kallas för "primavälsignelse". Det var en glädjefylld helg.
Söndagens evangelium handlar om Bröllopet i Kaanan. Det är en av mina favoriter. Jesus kan inte motstå sin mor Maria och förvandlar vatten till vin. Han hör alltid hennes böner. Fr. Johnny säger till oss idag: "Jesus wants us to be wedding people, joyful, happy, and celebrating. In response to his word this week make a special effort to bring this sense of joy to one another, as this is a vital way to practice our faith." Jesus vill att vi ska vara "Bröllopsmänniskor, glädjefyllda, lyckliga, firande. Som svar på hans ord den här veckan låt oss sträva efter att föra fram den här känslan av glädje till varandra. Det är ett väsentligt sätt att öva vår tro."

Brevet börjar bli långt, men jag blev så tagen av det här, nedan, att jag måste ha det med. Det är en del av en reflektion jag fick från Fr. Donal Neary S.J. Han citerar Påve Franciskus: "When adolescents feel unloved, they may turn to violence, hatred or deliquent behaviour. There is no such thing as bad children or evil adolescents, but there are unhappy people." He is asserting that with love and a community of acceptance, everyone has a place and something to offer, like every stone is valuable to a new building, especially those we may first throw away. När tonåringar känner sig oälskade kan de glida in i våld, hat eller  brottsligt beteende.  Det finns inga dåliga barn eller onda tonåringar, men det finns olyckliga människor" Fr. Neary säger "Påven påpekar att med kärlek och ett accepterande samhälle  har alla en plats och någonting att erbjuda, som varje sten är värdefull i en ny byggnad, särskilt dem som vi kanske först kastar bort."

Kvinnan som vi bad för föra veckan har haft ett bra samtal med sin advokat angående vårdnad av barn och känner sig lugnare. Herre, vi tackar Dig att du har varit med kvinnan. Vi ber nu att fortsättningen blir bra och att paret så småningom kan förlåta varandra och samarbeta för barnets bästa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man som behandlas för cancer. Herre, du vet hur omtumlande det är när man får ett sådant beslut. Var med den här mannen och låt honom känna sig buren av alla böner. Lindra den smärta han får pga behandlingen. Låt honom vara öppen för all mänsklig och andlig hjälp och hela honom till kropp och själ. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
Yvonne kommer att få sin efterlängtade operation av axeln nu på torsdag och vill gärna att vi ber för henne. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Låt din Helige Ande inspirera läkarna och sjukhuspersonal som tar hand om Yvonne. Hela henne toill kropp och själ och lindrar Tommys oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
En kvinna vill att vi ber för hennes familj. Det har funnits problem i familjen och socialen är inblandad. Hennes man vägrar att samarbeta med socialen, som försöker hjälpa familjen. Herre, vi överlämnar familjen till Dig. Du känner till deras situation och vet hur svårt det är. Vi ber att du ingriper och hjälper Pappa att förstå att för barnens bästa är det bäst att samarbeta med Socialen och acceptera den hjälpen de kan erbjuda. Jesus, Heliga Hjärta,vi litar på Dig
.
Hoppas några av er kommer till mötet med Cardinalen : Domkyrkan torsdag 19 oktoner 18.30 - 20.30.

Spirit of God, lead me on this wonderful journey of life. Help me to grow in the gifts with which you have blessed me and to rejoice in being your child. Guds Ande, led mig genom livets underbara resa. Hjälp mig att växa i de gåvor du har välsignat mig med och glädjas i att vara ditt barn. Loyola Press

Varma hälsningar,
ColetteDear Friends,

You are very often in my thoughts and prayers.  Thank you for praying for us last week for the Mission in Latton & Bawn, Co. Monaghan.  It went so well.  The response was great and the prospects are terrific.  It is good to be back home again also to get a bit of a rest before the next Mission.  Please continue to pray for me and I promise you my prayers that God may continue to bless you and all your loved ones.

Johnny  

2017-10-01

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,
Den här veckan skickar Fr. Johnny couple prayer för två veckor. Som vanligt utmanar han oss och hans ord är väl värda att begrunda.

I oktober månad vill Fr. Johnny att vi ber för familjer vars medlemmar inte talar med varandra, som har fjärmat sig från varandra, att de må nå ut till, älska och förlåta varandra. Må alla familjer i vår kommunitet växa i kärlek och respekt för varandra.
We are called to forgive each other, to harden not our hearts and not to let pride get in the way of reconciliation. God´s mercy tranforms human heart; it enables us, through the experience of a faithful love, to become merciful in return.   Vi är kallade att förlåta varandra, att inte  förhärda våra hjärtan och inte låta stolthet komma i vägen för försoning. Guds barmhärtighet förvandlar det mänskliga hjärtat; det gör det möjligt för oss , genom erfarenhet av en trogen kärlek, att bli barmhärtig i gengäld.  Påve Franciskus
Kvinnan som vi har bett för flera gångar vill gärna att vi ber för henne igen.  Barnets pappa fortsätta att bråka om vårdnad av barnet och ekonomi. De har ett viktigt möte med familjerätten nästa vecka.  Herre, vi överlämnar hela situationen till Dig. Ingrip så att pappan förstår att han måste tänka på barnets bästa. Hjälp honom att förstå att hans beteende är destruktivt och han måste börja tänka på ett positivt sätt. Fortsätt att ge kvinnan mod och styrka så att hon orkar. Låt din Helige Ande vara med och leda mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Följande har jag fått från P. Fredrik.  Den här gången tänker jag delta och ser fram emot det.

Kära vänner i rörelserna!

Styrgruppen för Kyrka i rörelse bjuder härmed in till

EN KVÄLL MED KARDINALEN – torsdag 19 oktober kl. 18.30 – 20.30 i domkyrkosalen (under domkyrkan).
 Vi möts under gemytliga former och kommer att dela med kardinalen och varandra vad som händer i våra rörelser, och sen intervjuar vi kardinalen och frågar om hur vår väg tillsammans ser ut!
 Varmt välkomna till bön, delande och samvaro!

För styrgruppen

p. Fredrik omi


Prince of Peace, you came that we might understand how  to live in peace. Forgive my faults and help me  to be more open and accepting in my relationships. Fredens Prins , du kom att vi måtte förstå hur vi kan leva i fred. Förlåt mina felsteg och  hjälp mig att vara mer öppna och accepterande i mina relationer. Loyola Press.
Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

I am sending you two instalments of the Couple Prayer this week because I’ll be on a Parish Mission next week in a place where I am not sure that I will have Internet cover.  Please pray for that Mission that God may bless us and the people of the Parish of Latton, Co. Monaghan.  You are in my prayers as always.  God bless you

Johnny  besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?