2019-04-26

 

Veckobrev Easter 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Hej allihopa,

Som vanligt utmanar Fr. Johnny oss i hans brev. "Our call is to believe in the setting of uncertainty, to hope even though there is insecurity, to love in spite of a lack of perfection.  There is no doubt that all of these are present in our lives and in our Church today.  Vår kallelse är att tro trots osäkerhet, att hoppas trots otrygghet, att älska trots brist på fullkomlighet.  Det finns inga tvekan om att allt detta är närvarande i våra liv och i Kyrkans liv idag."  Resten finns i brevet.


Jag läste följande för några dagar sedan och fann det inspirerande. "Easter is not magical. It is transcendent. Jesus is not somewhere else. Christ is everywhere—through him all creation holds together. He lives and breathes through his body, the Church. Påsk är inte magisk. Det är transcendent. Jesus är inte någon annanstans.  Kristus är överallt - genom honom hålls hela skapelsen samman. Han lever och andas genom sin Kropp, Kyrkan
What does it mean to live as Easter people? It means we live as a people, all parts of Christ’s Body working together toward a single purpose: love. Vad betyder det att leva som Påsk människor? Det betyder att vi lever som ett folk, alla delar av Kristus kropp  arbetar  tillsammans mot ett enda mål: Kärlek.  Vinita Hampton Wright

Jag är lite orolig för den kvinna som vi har bett för så många gånger.  Hon är sjuk och har problem med sitt barns Pappa angående vårdnad av barn. Jag har försökt kontakta henne utan att lyckas.  Jag är tacksam om alla ber för henne.  Herre, vi lägger den här kvinnan i dina heliga händer.  Vi vet inte hur det är med henne idag men Du vet.  Vi ber att du ger henne precis vad hon behöver just nu.  Grip in så att alla parter arbetar för barnets bästa. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria från Norge har skrivit till mig.  För ungefär blev hon bekant med ett par som förlorade ett barn. Sorgen över detta har skadat deras förhållande.  Nu när de är i färd att gå ifrån varandra väntar de ett nytt barn. Maria håller på att göra en Novena till Helige Josef men vill gärna att vi är många som ber för dem. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar paret i dina Heliga Händer. Herre den här situation är knepig men allt är möjligt för Dig. Vi ber att du hjälper dem att hitta tillbaka till varandra, att kunna förlåta varandra. Hjälp dem att kunna bli kära igen och att kunna glädjas tillsammans nu när de är i väntans tid igen.  Helige Josef, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig


"Easter in us, O Lord. Påsk i oss, O Herre." (GM Hopkins)

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 The Lord is truly risen, alleluia, alleluia.  I love that profession of faith that we make all this week.  It gives great joy to my heart.  I pray that all of us can enter into the wonderful truth that is given to us and that our lives can be renewed in hope and joy.

 Attached is my input for next week.  It is a very important one – as always!!  We are brought into the presence of Thomas the Apostle, popularly known as doubting Thomas.  Thomas demanded that he see the holes in the body of Christ and that he be able to put his hand into Christ’s side before he will believe.  Jesus lets him do just that.  Our problem often is that we see the holes that are there and are scandalised.  Christ is not just risen but he lives in this body, the Church, frail and sinful as we are.  It is he who gives us our life.  

 You are in my prayers as always that God may continue to bless you with joy in your love, and peace in your family.  Happy Easter.

 Johnny 

2019-04-18

 

Veckobrev Easter 1

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa
  
The Cross/Korset
Just as the cross could not overcome or defeat Our Lord, Jesus, we should not let our crosses overcome us. If we, in the hard times, keep focused on The Lord in His suffering our suffering will come into perspective and not imprison us in thoughts of self pity or despair. As we look to how He suffered and died for us without complaining we can find hope as we let go of the thoughts that lead us into despair and let His divine grace from the cross fill us and lead us beyond any fear of what might lay ahead as we find security in Him for the life to come.
Precis som korset inte kunde övervinna eller besegra Jesus, borde inte vi tillåta våra kors övervinna oss. Om vi, i hårda tider, är fokuserade på Herren i Hans lidande, får vi våra lidande i perspektiv och blir inte instängd med tankar av självömkan och hopplöshet. När vi ser hur han led och dog för oss utan att klaga kan vi finna hopp när vi befriar oss av tankar som ledar oss in i hopplöshet och tillåta Hans gudomlig nåd från korset uppfylla och leda oss bortom rädsla för framtiden när vi finner trygghet i honom för livets fortsättning. Alan Ames

EasterSunday/Påsk Söndag

The deepest reality of our lives has been changed forever by what happened today and Jesus is risen and living among us in our homes and in our parish community. We need to attend to him there. Den djupaste realitet av våra liv har blivit för alltid ändrat av dagens händelser och Jesus är uppstånden ibland oss i våra hem och i vår församlingens kommunitet. Vi behöver se till honom där. Resten finns i Fr. Johnnys brev.

En kvinna hare skrivit till mig. Hon hittade ständig bön på internet. Hon skrev så här Hörde att ni ber för äktenskap och relationer. 

     Önskar förbön för dottern och hennes man. De har en kris i sin
     relation och är på väg att separera. Hjälp mig att be till Gud
     att deras förhållande blir helat! De säger att de älskar
     varandra men har det svårt just nu och ser ingen annan lösning
     än att dela på sig. Men Gud och Jesus kan hjälpa dem så de
     hittar tillbaka till varandra!
     Tack! Och Gud välsigne er för det ni gör för människor" 
Herre, vi lägger paret i Dina heliga händer. Vi ber att du gripa in och hjälpa dem att kunna förstå varandra. Ge dem förlåtelsens gåva om de har sårat varandra. Låt de inte blunda för problemet men låt de får mänskligt och andligt hjälp att kunna lösa det.

Generous and loving God, your care for us has no limits. Increase my trust in you that I may be a sign of your Kingdom to the people I meet today. Generös och kärleksfull Gud, din omsorg om oss är obegränsad. Öka min förtrösta i Dig att jag må vara en tecken av Din rike för de människor jag möter idag. Loyola Press 

Jag önskar oss all en riktigt glad Påsk när det kommer,
Colette 

Dear Friends,
 
 I wish you all a very happy Easter for next week and the weeks and months ahead – although, looking out the window this morning it looks more like Christmas than Easter!!  I like this time of the year very much.  The days are lengthening greatly; the weather promises to be better; the sense of Christ’s resurrection is in the air; and people generally are in better form! 

 However, we still have Holy Week to celebrate.  This is a wonderful week in our journey with Christ as we travel with him through his passion and death and the reality of that into his resurrection and the wonder of that.  You will be in my prayers each day of this week and beyond that the Lord will touch the hearts of all of us with greater faith and hope to bring to the world we live in.  And I will pray for you that the Lord will increase your love for each other in marriage and family life so that the world may be gentled by your love and by God’s love for all of us.

 Johnny
 

2019-04-11

 

Veckobrev Palm Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

De här veckan, Stilla veckan säger Fr. Johnny till oss, "During this week we are put in touch with the reality of Christ´s death on the cross for us and the wonderful knowledge of his resurrection from the dead.  Thursday, Friday and Saturday are particularly important for us to give time to prayer and reflection that are  provided for in the various liturgies. Under den här veckan är vi i kontakt med verkligheten av att Kristus dog för oss på korset  och den underbara vetskapen om hans uppståndelse från de döda.  Torsdag, fredag och lördag är dagar då det är särskilt viktigt för oss att ge tid till bön och reflektion som erbjuds i de olika liturgierna.  Resten finns i brevet. Kyrkan blir styrkt när människor ger henne den här tiden.


I am unfathomably loved, persistently sought after, and graciously forgiven and blessed by God because of who I am - his creation, his daughter - not because of anything I´ve done. Striving to be worthy of his abundant forgiveness will spiritually and emotionally exhaust me. It´s not our struggle to rack up points toward values that God is after, it´s our hearts.   Jag är oändligt älskad, ständigt eftersökt, och nådigt förlåten och välsignad av Gud på grund av vem jag är - Hans skapelse, Hans dotter - inte på grund av något jag har gjort. Ansträngning att vara värdig Hans oändliga förlåtelse kommer att trötta ut oss både spirituellt och känslomässigt. Gud är inte ute efter att vi kämpar för att få poäng för att göra oss värdiga, det är våra hjärtan han vill ha.   Elizabeth Pardi

Bön för prästkallelser: Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tycker situationen för Isis Barn är förfärlig och vill gärna att vi ber för dem.  Herre vi överlämnar Isis barn till Dig. Du vet att de är oskyldiga och vi ber att du öppnar vägar för dem att få ett värdigt liv och ett hem.  Det känns så bedrövligt att det är svårt att hitta ord. Ge dem människor som kan stötta dem i lägret och gör det möjligt kunna finna kärlek på något sätt. Låt dem få mat och medicin.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Merciful and loving God, thank you for the gift of forgiveness. Help me to be faithful to all you ask of me. Barmhärtige och kärleksfulle Gud, tack för förlåtelsens gåva. Hjälp mig att vara trogen allt du ber av mig. Loyola Press

Ha en fin Stilla vecka.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 This is the last instalment of the Couple Prayer for Lent this year.  It is hard to believe that it is almost over and we will move on to Easter very soon.  It is important though not to move on quite yet as we have the most important week of our faith journey ahead of us this week.  Make the most of it for the Church in your parish, in your marriage, in your family, and for the world in which we live.

 You will be in my prayers as always that the Lord may help each one of us to come closer to him so that we can be empowered by his love to speak his word to each other and to our society in the weeks and months ahead.  Please keep me in your prayers also.  May God bless us all with peace and joy.

 Johnny

2019-04-08

 

Veckobrev Lent 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jag har nyss kommit tillbaka från Omberg.  Vi lyssnade på Ulf och Birgitta Ekman som bland annat berättade om deras väg till Katolska Kyrkan. Det var en spännande och inspirerande helg.  De berättade om hur de upptäckte Kyrkan genom helgon som visade dem vägen, Jungfru Maria, Heliga Birgitta, John Henry Newman (som snart blir helgonförklarad), Heliga Faustina och Padre Pio. Det var mycket att smälta men lärorikt.

Jag presenterade Rörelsen för deltagare och det var roligt att där fanns flera som kände till den och några som är med.  Jag biktade mig där och fick som bot att be för prästkallelser. Till min förvåning frågade Paret Ekman om där fanns bön för prästkallelser i bönehäftet och som ni vet är det inte med.  Jag tycker att vi borde lägga till en sådan bön under vår respektive timme. Herre, du som är källan till allt liv. Du vet att vi är i stort behov av nya präster i din vingård. Vi ber att många ska känna sig så älskade av sina föräldrar och Dig att det väcker tanken att Du kallar dem att bli präst genom din Helige Ande. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria önskar att vi ber för en 8-årig pojke som har fått cancer. Herre, vi lägger pojken i Dina heliga händer. Vi ber att Du är med all sjukhuspersonal som hjälper honom. Hela honom till kropp och själ. Lindra föräldrarnas oro och öppna dem för all andlig och mänsklig hjälp de kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Gläd Dig i Gud, driv bort melankoli! Tjäna Herren med Glädje. Råd från Padre Pio.

Varma hälsningar

Colette
 
Dear Friends,


 Thank you very much for your prayers last week for the Parish Mission in Ballynahinch, Co. Down.  Thank God it went really well.  There was a very good response to all the events of the week and a real sense of joy at the end of it.  Please continue to pray for them that they can now build on what was accomplished during the Mission.
 
  Attached is my input for next week.  I hope it will be helpful for you.  I enjoy the opportunity to think of you and pray for you each week as I prepare this Couple Prayer for you.  You are in my prayers every day that God may always bless you and all your loved ones.  Please pray for me too.
a
 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?