2020-03-30

 

Veckobrev Lent 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Vilken vecka det har varit, så många restriktioner, en känsla av ensamhet och även rädsla.. Hoppas ni har kunnat finna frid mitt i alltihopa.

Jag deltar i den dagliga tv-Mässan från Ontario, Canada som har funnits i 20 år. Det är på engelska med olika präster, jesuiter, carmeliter, oblater osv. Alla med olika sätt att predika. Jag blir påmind om den rikedom som finns i katolska kyrkan. Som en av prästerna sade "tv Mässan gör att jag är medveten om att vi är alla i det här tillsammans oavsett partipolitisk eller religiös tillhörighet, kommer coronavirus att omfamna oss alla (på något sätt). Med detta måste vi växa på ett andligt sätt.  Vi måste komma närmare Gud som är där för att hela oss"

Jag fick en inspirerande reflektion från Fr. Donal Neary S.J. Den kommer att finnas på bloggen i sin helhet på engelska.  "The resurrection and the life is not just after death.  It is for now.  It takes faith to believe this in the fears and uncertainty of these weeks.  We raise each other up in friendship and in love.  In that is the grace of the Lord, himself a friend, for when we love, God lives in us. Uppståndelsen och livet är inte bara för efter döden.  Det är för nu. Med rädslan och osäkerheten som har funnits under dessa veckor behövs tillit för att kunna tro det.  Herrens nåd finns i oss när vi lyfter upp varandra med vänskap och  kärlek. Han som är själv en vän. När vi älskar, lever Gud i oss"

We måste be särskilt för vår Biskop, präster, osv. Livet är inte lätt för dem. Herre, vi ber för Påve Franciskus, våra biskopar, präster, pastorer, diakoner, imamer över hela världen. Var med dem och ge dem visdomen och medkänslan de behöver nu för att kunna hjälpa alla de kommer i kontakt med. Låt dem känna att Du är med dem i allt de gör och säger.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Det är säkert många som skulle behöva en bön. Tveka inte att skriva om ni vill ha förbön för er själva eller någon annan.  När många ber för samma sak blir vi styrkta.

We are one human family.  Let us bring all hostilities to a halt.  May our joint fight against the #COVId-19 pandemis bring everyone to reinforce brotherly and sisterly bonds. Vi är en mänsklig familj.  Låt oss sluta med all fientlighet.  Må vår förenade kamp mot #COVID-19 pandemi hjälpa alla att förstärka broderliga och systerliga band. Påve Franciskus.

Med Herrens hjälp håller vi hjärtat uppåt.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Even though we are now in practical lock-down, it does not apply to emails!!  You are all ever more in my thoughts and prayers at this time as we all struggle with the changes that have come about in every aspect of our lives.  It is a difficult time but also a very interesting time that will leave us all in a better place in the long run.
 Attached is my input for next week.  It is very relevant to us in the present situation and the need that we all have of each other especially in marriage and family life.  I hope you will find it helpful for yourselves.  I will be praying for you every day as always that God may bless you with joy and peace and may keep you and all your loved ones free from all harm.  Thank you.
 Johnny

2020-03-29

 

A Human Heart

   A Human Heart
When people read this they say they see that Jesus is a real hu­man being, son of God, God of heaven, man of the earth, weep­ing over a friend   like he weeps with us now at a difficult time, and works with us to do what we can for all.
His was a human heart. He liked friends and he found a home and a safe place with them, over the hill and away from the mob. We might picture him there – the talk, the chat, the prayers, the love; meals with other friends who dropped in, times of prayer and silence.
The one who can share a laugh, eat a scone, have a drink or a cuppa. The one who’d give a wink at the sign of peace! Not always so serious, even about religion. There’s no such thing as a sad saint!
He is a good friend. Friendship gives new spirit.  While we don’t understand life’s ways, we find support now in his care for us.
For ourselves, When life is ending we will give thanks for friends, and regret the way we have drifted or hurt each other. Real friendship is when another’s thoughts and life become at least as or more im­portant than our own.
So the resurrection and the life is not just for after death. It is for now. It takes faith to believe this in the fears and uncertainty of these weeks. We raise each other up in friendship and in love. In that is the grace of the Lord, himself a friend, for when we love, God lives in us.
Picture friends and those you love,  and give thanks to God for each of them. 
Lord, help me to keep love and friendship alive in my life.
    Donal Neary SJ:

2020-03-23

 

Veckobrev Lent 4

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Det har varit en konstig vecka minst sagt. Hoppas ni mår bra. Jag har tänkt mycket på en Jesuitpräst på Irland som har skrivit en bok som handlar om att Gud finns i "The Messiness of Life”, av Fr Brendan McManus och Jim Deeds. För några år sedan begick Brendans bror självmord. Brendan fick skuldkänslor, blev deprimerad och förlorade nästan sin tro. Han gick pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Det tog lång tid och han träffade många människor och hade många äventyr på vägen. Han hade sin brors T-shirt med sig och han har berättat i en annan bok hur han lämnade t-shirten vid St. Jakobs brunn. Han blev helad och kände att hans bror är med honom. Han har beskrivit resan i en bok. Jag tror den heter "Vägen till Compostela”. Den här veckan har jag tänkt mycket på dem som är ensamma och även deprimerade och dysfunktionella familjer.  Hjärta, vi litar på Dig. Herre, vi ber att du som är källan till allt liv, var med dem, lyft  dem och låt dem känna Din närvaro i allt. Låt dem få det mänskliga och andliga stöd de behöver just nu. Var med de sjuka. Må de som har dött vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

This is a time for prayer. Prayer is a natural response to uncertainty and loss of control. It allows us to be in communication with the divine. It empowers us to act and live without fear. Prayer can be as simple as a conversation or dialogue with the creator, the source of our being. The key is to bring all of ourselves to God, including our fears and worries, and ask for help and guidance.  Det här är en tid för bön. Bön är ett naturligt svar på ovisshet och brist på kontroll. Den låter oss vara i kommunikation med det gudomliga. Den gör det möjligt för oss att handla och leva utan rädsla. Bön kan var så enkel som ett samtal eller dialog med Skaparen, källan till att vi finns till. Nyckeln är att föra fram hela sig själv till Gud, inklusive våra rädslor och bekymmer, och be om hjälp och ledning. Tyvärr kommer jag inte ihåg källan, kanske Brendan McManus S.J


Just nu fick jag följande från en kvinna. We want to respond to the virus pandemic with the universality of prayer, compassion and tenderness.  Let us pray united.  I invite all christians to direct their voices together toward heaven, reciting the Our Father on Wednesday 25 March, at noon. Vi vill svara på viruspandemin genom universell bön, medkänsla och ömhet.  Låt oss vara förenade i bön.  Jag bjuder in alla kristna att rikta sina röster mot Himlen och be Herrens Bön, den 25 Mars vid middag. Påve Franciskus.


En kvinnaBerthaönskar bön för sin son som har kämpat i flera år för att få sitt körkort tillbaka.  Hans fall ligger hos Domstolen just nu. Hon önskar att Steve får sitt körkort tillbaka, speciellt nu när han söker ett nytt jobb.  HERREN HÖR VÅR BÖN. Bertha.  Herre, vi överlämnar Steve och hans körkort i dina Heliga händer.  Du vet vad ligger bakom det och hur viktigt det är för honom.  Öppna vägar för honom att få det tillbaka. Visa honom vägen till ett nytt jobb.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.
 

Lord Jesus, please help med to trust in you to meet my needs no matter what the circumstances might be.  Herre Jesus, hjälp mig att lita på att du möter mina behov oavsett omständigheterna. Loyola Press 


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 You are all in my prayers now more than ever as we face into the challenges of the next few weeks and months.  It is a very strange time for us all.  Please God great things will come out of it for the world we live in and for the Church that we are and for all our people.

 Attached is my input for next week.  I hope you will find it helpful and encouraging for yourselves.  Be assured of my prayers for you and all your loved ones that God may keep you safe from all harm at this time and keep you close to his heart in the week ahead.  Please continue to pray for me and for one another. 

 Johnny

2020-03-15

 

Veckobrev Lent 3

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Idag söndag gick jag motvilligt inte till Mässan.  Min man, och min son i Danmark tyckte inte att jag borde gå. Kyrkor är stängda i Danmark. Ändå kändes det viktigt att gå till Mässan men några ord som jag hörde för många år sedan från ett möte med Focolarerörelsen kom till mig  "Gör någonting mindre bra i enighet än någonting bra i oenighet.” Jag deltog i en vacker Mässa online och hörde en inspirerande predikan. Det kom från Ontario med väldigt få deltagare i Kyrkan.


I would like to pray today for pastors who need to accompany the people of God during this crisis. May the Lord grant them the strength and ability to choose the best ways to help. Jag skulle vilja be idag för pastorer som behöver följa Guds folk under krisen.  Må Herren ge dem kraft och förmåga att välja det bästa sättet att hjälpa dem.  Påve Franciskus.

Jag fick följande meddelande på What´s App. "I ett nyhetsflöde kring  Coronaviruset var det ett uttalande av "katastrofläkaren" Johan von Schreeb som fastnade hos mig. - Det är dags att sluta tänka jag, jag, jag och istället börja tänka vi, vi, vi - så sant. En parafras på att leva ordet, om man så vill. Jag ber att jag den närmaste tiden ska kunna visa den omsorgen för dem i min närhet."

Herre, vi lägger den här krisen i dina heliga händer.  Vi tänker speciellt på de ensamma och sjuka. Låt dem känna att du är med dem och låt dem få den andliga och mänskliga hjälp de behöver. Ge alla ledare och oss alla visdomen att handla rätt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Hello! Can you please pray for my son G who has not been Home since august He escaped to his fathers house after a fight and stayed. My heart is breaking so much. Seven months is a very long time. I ask for your prayers in this very hard times! Tacksam om ni ber för min son som inte har varit hemma sedan augusti. Han rymde till sin faders hus efter ett gräl och stannade kvar. Mitt hjärta går sönder så mycket. Sju månader är en väldigt långt tid.  Jag ber för era förböner i denna väldigt svåra tid.  Herre, vi lägger G och hela familjen i dina heliga händer. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig men jag vet att det är oumbärligt att förlora kontakt med ett barn.  Vi ber att du griper in i situationen och öppnar vägar för kontakt på något sätt med modern och sonen som kan led till en återförening. Inspirera någon att hjälpa till på något sätt.  Gör fadern villig att samarbeta på bästa sättet. Lindra moderns oro och låt henne känna sig buren av våra förböner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att be för Fr. Johnny.  Han ber alltid för oss speciellt på var och ens bönedag. Hans brev är utmanande som vanligt men också inspirerande.

We pray. We bring our lives before God, and we go about living the life God gave us to live. Vi ber. Vi lämnar fram våra liv till Gud, och vi fortsätter att leva det liv som Gud gav oss att leva.  Loyola Press, tror jag.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,
 
 You are very  much in my prayers that you and all your loved ones will be preserved from Covid 19.  At least we can safely continue to be in touch by email!

Attached please find my input for next week, the third week of Lent.  I hope you will find it helpful for your relationships and also be a source of encouragement for the situation we are in at the moment.  You will continue to be in my prayers in the week ahead that God will bless you and all those dear to you.  Please pray for me and for one another that the Lord will bless us and keep us safe from all harm.  Thank you.

 Johnny


2020-03-02

 

Veckbrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,
Som vanligt är Fr. Johnny utmanande, han säger bland annat: The call is to love at least as  much when things are not going well as we love when everything is good. Kallelse är att älska åtminstone lika mycket när saker och ting inte verkar så bra som när allt verkar bra.  Resten finns i brevet.


Bön behövs för en kvinna som försöker få ensam vårdnad om sin dotter. Hon är rädd att pappan kan kidnappa barnet och ta henne utomlands. Herre, vi lägger hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp paret att komma överens.  Grip in så att kvinnan får ensam vårdnad om det är Din vilja. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla hennes medhjälpare till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Herre, kalla många präster att delta så att de får större förståelse för problem som kan uppstå i äktenskap.  Må den Helige Ande leda alla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 
To be co-workers with God is our call - to focus on people as well as plans, to feel the needs here and abroad.  Att vara Guds  medarbetare är vår kallelse - att fokusera på människor likväl som planer, att känna behovet här och på andra platser.   Donal Neary S.J.


Father, I place my life in your hands. Mold me, shape me, grace me, that I might be a person for others.  Fader, Jag lägger mitt liv i Dina händer.  Skapa mig, ge mig nåd, att jag må vara en person för andra.  Loyola Press.

Varma Hälsningar under första veckan i Fastan,
Colette

Dear Friends, 
                                                                                   
 Tomorrow, Ash Wednesday, we begin the season of Lent.  We mark this beginning by getting ashes on our foreheads with these or similar words: “Turn away from sin and be faithful to the Gospel”.  Lent is not an end in itself but rather a six week preparation for Easter – six weeks in which we are asked to prepare ourselves to believe more fully and energetically in what is almost unbelievable – that Christ the Son of God died for us and all humanity and all creation on the Cross and that he rose from the dead and is now living among us.  Lent is meant to be an adventure into the wonder of life and of love.

 Attached is my input for the first week of Lent.  Each week we will build on this for ourselves and especially for yourselves as married, as family, and as disciples of Christ.  I look forward to being with you on this adventure and pray that week by week we will all grow in faith, in hope and in love.
 You will be in my prayers as always.  Please continue to keep me in your prayers too.  And pray for everyone who is using this programme to grow their marriage and family life.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?