2018-06-17

 

Veckobrev Ordinary 11


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

"God is at work in all things around us even when we are not attentive to him. He also says that the small things are the key to the growth of God`s Kingdom. Gud verkar i alla saker omkring oss även när vi inte är uppmärksamma på honom." säger Fr. Johnny till oss idag.

Jag blev väldigt rörd av följande som kommer från Fr. Donal Neary S.J. Irland. "We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow. Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxieties about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. Vi ger vidare det bästa i livet både genom vad vi säger och vad vi gör. Unga människor tar till sig exempel. Tro och kärlek är mer "fångad" än undervisad. Även när vårt liv är lite bristfälligt, är ärlighet och öppenhet frukter av vad vi sår. Jesus betonar hur litet fröet kan vara, med Guds hjälp växer fröet. Ibland i vår ängslighet för våra barn, överlämnar vi dem helt enkelt till Gud, som älskar dem som en förälder.  Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives. Herre, tack idag för alla som gav kärlek till mig och min familj i deras liv."   Jag ska försöka lägga reflektionen i sin helhet på bloggen.  htpp://standigbon.blogspot.com

Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn och hela vår familj till Dig.  Låt all kärlek som de har fått i deras liv, bära         frukt, frukt som består. Hjälp dem att kunna ge kärleken vidare till andra som finns i deras liv. Jesus Helga Hjärta, vi litar på Dig.
Risen Jesus, your deep love for us lives on in the Eucharist we share. Thank you for the gift we share. Thank you for the gift of yours.. Open my eyes to see you in all things. Uppståndne Jesus, din djupa kärlek för oss lever i Eukaristin vi delar. Tack för den gåvan vi delar. Tack för gåvan av Dig. Öppna mina ögon för att kunna se Dig i allt. Loyola Press

Varma Hälsningar och glad Midsommar,
Colette

 

Reflection - Fr. Donal Neary. S.J. Irland11th Sunday i Ordinary Time, June 17th 2018

Parents often wonder about their influence on their family. They do their best to give values and faith to the children and see them living a different sort of life style. Teachers may wonder the same. Anyone in the work of passing on faith and values question how much they get across to people. 

The parable today is about the slow growth of faith.  We never know when or where the good we try to do bears fruit.  Many years later we may meet someone who tells us that something we said or did helped them in life. The values given in our family are often the deepest and strongest values we live by.  The seed will ‘sprout and grow, and the sower does not know how’.

We pass on the best in life both by what we say and what we do.  Young people watch for example. Faith and love is more ‘caught’ than taught.  Even when our lives fall short a bit, honesty and openness are fruits of what we sow
.
Jesus stresses how small the seed can be; with the help of God, the seed grows.  Sometimes in our anxietie4s about our children, we simply entrust them to God who loves them like a parent. 

Lord, thanks this day for all who have shared love to me and my family in their lives.
 


2018-06-12

 

Veckobrev Ordinary 10


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver i sitt brev att han önskar att vi ber för en ung man, som är maka och fader och har fått väldigt dåliga nyheter angående cancer.  Herre, vi överlämnar den unga mannen till Dig och hela familjen. Vi ber att han får den bästa vård som finns och att hela familjen känner sig burna av alla som ber för honom och dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes svärmor som har hjärtproblem. Herre, vi överlämnar Margareta till Dig. Vi ber att du helar henne till kropp och själ.  Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi överlämnar alla som har tagit studenten. Det är ett stort steg i deras liv. Låt din vilja ske i deras liv. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för kvinnan som vi har bett för många gångar, som har ett barn och barnens pappa som inte vill samarbeta och hon själv är sjuk. Det är andras böner och hennes tillit till Herren som är hennes styrka. Herre vi överlämnar henne till Dig igen idag.  Du vet var hon befinner sig just nu och vad hennes behov är.  Vi  ber speciellt för hennes hälsa att hon blir helad så hon känner att hon kan handskas med livet. Var med barnet. Var med barnets pappa och hjälp honom att kunna samarbeta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus teaching about prayer reminds us that there is nothing that we cannot bring before God. And there is nothing about us that could ever prevent God from wanting to be with us. Jesus tells us, as he told his discipes, that when we ask, seek and knock , God will respond.  Jesus undervisning om bön påminner oss att där finns ingenting som vi inte kan frambära till Gud.  Det finns ingenting om oss som skulle förhindra Gud från att vilja vara med oss. Jesus säger oss, som han sade till sina lärjungar, att när vi ber, söker och knackar, kommer Gud att svara.  Loyola Press

Loving God, I bring my whole self before you, trusting in your deep care for me. Help me to grow in my understanding that nothing is off limits with you and you are always there for me. Kärleksfulle Gud, jag ger hela mig själv till Dig, med tillit till Din djupa omsorg om mig.  Hjälp mig att växa i min förståelse för att det inte finns några gränser för Dig och att du alltid är där för mig. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 For the past six months we have been celebrating the great feasts of our faith – from Christmas to Easter to Pentecost.  Now we spend the next six months working at living all that out in the ordinary everyday things of our lives and our loves and our ministries to one another.  The past two Sundays have been a preparation for this as we recalled the two most important driving forces of our faith in ordinary life: our God of love, the Most Holy Trinity; and the Eucharist forming us into the Body of Christ week-by-week for the world we live in.  I am glad to be with you on this great journey of faith, hope and love.

 I ask you to pray very especially for a young husband and father, Brendan, who has received very bad news of his cancer.  He is son-in-law of Paddy & Monica Roe whom some of you will know.  We pray that he will be healed and spared for his wife and family.

 You are in my prayers constantly.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead

 Johnny

2018-06-04

 

Veckobrev Trininy Sunday

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Mötet i Stockholm med medlemmar från de olika andliga rörelserna var väldigt givande.  Bengt Malmgren gav en fin sammanfattning av Påve Franciskus senaste "Apostolic Exortation" Gläd er och jubla.  Bland annat skrev Påve Franciskus "Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when he created you,and you will be faithful to your deepest self. Var inte rädd för helighet. Det tar inte bort något av din energi, vitalitet eller glädje.  Tvärtom, du kommer att bli vad Fadern hade i åtanke när Han skapade dig och du kommer att vara trogen ditt djupaste jag."  Det var väldigt roligt att tre medlemmar av ständig bön reste till Stockholm för kvällen.

Kvinnan som vi har bett för som är rörelsehindrad, separerad från barnets Pappa och har ständigt problem när det gäller vårdnad om barnet. Hon är helt slut och känner att kroppen tar stryk av situationen.  Herre, vi överlämnar kvinnan och hela situationen i dina heliga händer.  Du vet hur desperat kvinnan känner sig. Vi ber att du griper in så att det blir en lösning. Väck Pappans medkänsla så att han förstår att de måste kunna samarbeta för barnets skull. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för en kvinna som har möjlighet att få ett jobb som hon längtar efter, att hon får det. Herre, vi överlämnar situationen till Dig. Vi ber att du öppnar vägar för henne att kunna få jobbet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of Thy love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte

Varma hälsningar,
Colette

besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?