2011-02-05

 

Oförtjänt och trogen kärlek

Reflektioner under denna månad - oförtjänt och trogen kärlek

Utdrag från Heligt Rum. (På svenska längre ned)
Vi inbjuder dig att med kristna i hela världen reflektera över påvens böneintentioner för denna månad:
 
Utbildning är vad som återstår när vi glömt allt som vi lärde oss i skolan. Och det är något som våra föräldrar skänkte oss. De lärde oss, genom sina exempel; Felbara och bristfälliga, välmenande men inkonsekventa, men ständigt hängivna oss, de enda för vilka vi som barn var unika och oersättliga. Det är det som betyder något och alla böcker om föräldraskap är användbara endast  i den utsträckning, som de börjar med detta.
I liknelsen om fadern till den förlorade sonen visar Jesus oss vad det innebär att vara man; Han finns där när han behövs och är trogen sin hustru och sina barn. Han är också förmögen att hålla fast vid ett livslångt åtagande och är både förlåtande, tålmodig och medveten om att barnen kan lära sig av sina misstag. Det som vi överlåter till våra barn är inte så mycket en lära eller en rad förhållningsregler, utan en förmåga att älska. I en kultur som domineras av idéer om obegränsade valmöjligheter, (sträva efter allt som du vill ha, så länge som du har tillräckligt med pengar för det) är familjen ett starkt undantag. Det existerar därför att fadern, modern och barnen har begränsat sina valmöjligheter och engagerat sig i ett livslångt åtagande för varandra. Utan denna förebild av oförtjänt och trogen kärlek, är det inte meningsfullt att tala om Guds kärlek. Vi har inte någon erfarenhet av att ge orden innehåll.
John Looby, S.J. Heligt rum

Reflection for the month -Unearned and Faithful Love

We invite you to join the Pope and Christians throughout the world in reflecting on his prayer intentions for this month:
Education is what remains when we have forgotten everything we learned at school. And that is the mark left on us by parents. They taught us by what they were: fallible and faulty, well-meaning but inconsistent, but all the time passionate about us; the only people to whom we as children were unique and irreplaceable. That is what matters, and all the books on parenting are useful only in so far as they start with that. In the father of the Prodigal Son Jesus shows what it is to be a man: there when he is needed; faithful to wife and children; able for lifelong commitment; nurturant, forgiving, patient, and aware that children can learn from their mistakes. What we hand on to our children is not so much doctrine or practices as the capacity to love. In a culture dominated by the philosophy of unrestricted choice (go for anything you want, as long as you have the money for it), the family is a stark exception. It exists because father, mother and children have restricted their choice, and commit ted themselves to one another for life. Without that model of unearned and faithful love, it makes little sense to talk of love of God. We have no experience to give content to the words.
John Looby, S.J.  Sacred Space


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?