2020-09-06

 

Veckobrev Orinary 23

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den här veckan påminner Fr. Johnny oss om Jesus ord: "where two or three meet in my name I shall be with them. Där två eller tre samlas i mitt namn är jag där med dem." Vidare säger Fr. Johnny":  "However, our responsiblilty in all of this is to ensure that the quality of our love is such that this presence of God can warm the world around us.   Men, vårt ansvar i allt det här är att se till att kvaliteten av vår kärlek är sådan att Guds närvaro kan värma världen runt omkring oss.” Resten finns i brevet.

Under veckan blev jag tagen av en predikan från dailytvmass.com.  Prästen berättade att han hade studerat "The life of Mother Angelica, Moder Angelicas Liv".  Hon startade EWTN Eternal World Television Network och var väldigt välkänd i Canada. Jag citerar några saker som prästen sade.

"The truth will set you free. Sanningen ska göra oss fria.”

Believing in the hand of Jesus upon our lives is indeed a remarkable gift which each one of us can possess. It should be to inspire us to fully live in the teaching of Jesus and continue to pass on his word and his work to coming generations beginning with our young people today. Att tro på Jesus inverkan i våra liv är en märklig gåva som var och en av oss kan få. Det skulle inspirera oss att fullständigt leva i Jesus undervisning och fortsätta att ge hans ord vidare till kommande generationer och att börja med dagens unga.

To speak the truth is always at the forefront of living in God´s grace, God´s grace will overcome every hurt. Att tala sanningen är alltid i förgrunden av att leva i Guds nåd; Guds nåd kommer att övervinna varje sår.

Live in truth, live in freedom, live in Christ who is the way, the truth and the life. Lev i sanningen, lev i friheten, lev i Kristus som är vägen, sanningen och livet."

Live, speak and act the truth.    Lev, tala och handla sanningen.  Life of Mother Angelica.

Bianca kommer att ha ett möte för gruppen i Nyköping den 13 september.  Herre, vi ber att många deltar i mötet.  Låt Din Ande inspirera B. och må mötet bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar undervisning igen i församlingar på olika sätt efter ett långt uppehåll.  Kanske finns det barn som inte vill vara med längre speciellt när de är kanske de enda i klassen som går i Kyrkan. B. i Nyköping säger att deras böneämne i Nyköping är barnen.  Jag tycker vi kan ansluta oss till detta.  Herre, vi lägger alla barn men speciellt de barn som borde delta i undervisning i dina heliga händer. Ge alla föräldrar vishet och de rätta orden i deras samtal med barnen angående undervisning. Tack för alla som undervisar barn runt om i de olika församlingarna och låt Din Ande inspirera dem. Låt alla växa i Din kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

The Lord is near to all who call on him. The Lord is near.  Herren är nära till alla som ropar på Honom.  Herren är nära. Responsoriepsalm i lördags.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer for next Sunday and the week following. The reflection in this can also be used for your parish Newsletter!! I hope this will be of help to you and to your life of love and faith in your marriage and/or family and in your faith community.

 Jesus promises to be with us every time we are with one another – in fact our presence with one another makes him present in our world of marriage , the family, the parish and society. I find that an awesome thought and an extraordinary privilege. In the week ahead treasure your love relationships more and more and put everything you can into building those relationships to be as joyful and vibrant as possible.

 You will be in my prayers each day of the week. Please keep me in yours. May God bless all of us with health and happiness and keep us all safe from Covid-19.  Thank you.

 Johnny


 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?