2020-02-23

 

Veckobrev Ordinary 7

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Fr. Johnny utmanar oss den här veckan med följande: "In marriage it is important not to let things fester but to sort out any difficulties immediately. The temptation is to keep disagreements going and hurt one another even more.  Det är viktigt i äktenskap att inte låta saker och ting ligga och gro utan prata omedelbart om svårigheter. Frestelsen är att låta motsättningarna fortsätta och såra varandra ännu mera.” Resten finns i brevet.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla hennes medhjälpare till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Herre, kalla många präster att delta så att de får större förståelse för problem som kan uppstå i äktenskap.  Må den Helige Ande leda alla.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Bön önskas för familjen och vänner till en kvinna som begick självmord för några dagar sedan. Herre, ta emot kvinnan i Ditt rike. Må hon vila i frid. Vi lägger familjen och vänner i Dina heliga händer. Du förstår hur svårt de har det nu och hur förtvivlade de känner sig. Ge dem all mänsklig och andlig hjälp och må de vara öppna för att ta emot det. Låt dem samtidigt få tid att bearbeta vad som har hänt. Låt dem känna sig burna av våra böner. Herre, ge dem frid på något sätt.  Allt är möjligt för Dig. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 

To be perfect is to become like God in compassion and love. This is a wonderful vision for ourselves, our church and our world. It is the dream that all God´s children live in love, peace and justice. Att vara fullkomlig är att vara lik Gud i medkänsla och kärlek. Detta är en undberbar vision för oss, vår kyrka och vår värld. Det är drömmen att alla Guds barn lever i kärlek, frid och rättvisa. Fr. Donal Neary S.J.  Herre, må det vara frid i världen och låt oss börja med oss själva.

Nu kommer vi in i en lugnare period.  Onsdag är Askonsdag och det känns bra. Må det vara en bra period för oss alla.


Fill every home with your love. May each of our homes be places of Your presence and sources of Your peace. Fyll varje hem med din Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar frid. Amen.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

 Attached you will find my input for the Couple Prayer and the Newsletter piece for next week.  Of course, next week we will also begin Lent with Ash Wednesday on 26th

 What a challenge the Word of God has for us even before we begin Lent – love your enemy!!  Maybe that should show us what we need to work on for the six weeks of Lent!  This brings us right into the seriousness of Christ’s call to us as his followers and into the only way that things can be different – to reconcile and be reconcilers.

 You will be in my prayers throughout the week that God may bless your love for one another in marriage and in your family life.  Please pray for all couples and families that our homes may be filled with the peace of Christ.  God bless you always.

 Johnny
 

2020-02-16

 

Veckobrev Ordinary 6Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Imorse läste jag på Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum att: to keep the Law without love is like a body without a soul, att följa lagen utan kärlek är som en kropp utan en själ. Jag läste någon annanstans men vet inte var men det gjorde intryck på mig: att  medkänsla, barmhärtighet och kärlek är lagen.

Magdalena från Järfälla församling kontaktade mig under veckan. Hon villl vara samordnare för Järfalla församling. Det finns några som deltar i ständig bön där men det har inte funnits någon som vill ta hand om det.  Om någon  i Järfalla församling  läser det här är med (eller vill vara med) och ber den 18e i månaden, ta kontakt med Magdalena, delsterm@hotmail.com  Jag blev väldigt glad för jag vet att det finns många familjer som har problem och som Johannes Paulus har sagt "världens framtid ligger i familjens händer" och vi får inte glömma det. Herre, vi lägger alla familjer som har problem i dina heliga händer.  Du vet hur svårt det är när man slutar kommunicera med varandra. Ge alla par en vilja att kunna lyssna på och att kunna förstå varandra.  Vi ber att de som måste arbeta sig igenom svårigheter blir hela igen. Låt det leda till fördjupning av deras äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Yvonne vill gärna att vi ber för henne. Som ni kanske kommer ihåg har hon polio sedan barndomen. Hon har genomgått mycket och nu har hon ont överallt.  Hon har varit starkt troende men säger nu att hon inte längre vet var hon står när det gäller tron.  Herre, lyft upp Yvonne och omslut henne och hennes man med din kärlek. Hennes ärlighet är ett vittnesbörd för oss alla. Grip in i hennes liv och visa henne att du finns i allt. Befria henne från all smärta och hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

It is precisely God´s love that gives meaning to our daily tasks and helps us to face great trials. Det är precis Guds kärlek som ger betydelse till vårt dagliga arbete och hjälper oss att möta stora svårigheter. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 Attached please find my input for next week for the Couple Prayer and the Newsletter insert.  The focus of this Word of God is about developing the spirit of our faith and hope and love rather than just settling for the obligations of these.  This is so important especially for the quality of life in marriage and family life but also in the parish community as the living presence of Christ in the world.
 I will be praying for all of you throughout the week that this spirit of joy and gladness and also adventure will be in you to bring great happiness and unity to your homes and communities.  Please continue to pray for me and also pray for one another so that God may be glorified.  God bless you and all your loved one always.  Thank you.

 Johnny

2020-02-09

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.Hej allihopa,

I skrivande stund är det den 8e januari,  min församlings bönedag och också Fr. Johnny´s bönedag.  Han ber för oss allihopa och varje dag ber han speciellt för dem som har sin bönedag just denna dag. Han är tacksam om vi ber också för honom.   Herre, vi tackar Dig för Fr. Johnny och för allt han gör för äktenskap och familj.  Ge honom allt han behöver för sitt arbete.  Låt honom nå ut till många människor. Låt allt han gör bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Maria Fongen som har ansvar för Nordic Family Days är också tacksam om vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Maria och alla som hjälper henne till Dig. Ge dem allt mod, styrka och visdom för att kunna genomföra Nordic Family Days. Inspirera många att delta. Må den Helige Ande leda dem.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
I en tidskrift "The Messenger" som kommer från Jesuiterna på Irland läste jag nyligen följande:   "Be keen on this. The heart  of the Church´s mission is prayer. We can do many things, but without prayer they will not work. The heart of it is prayer." Påve Franciskus speaking at the 175 anniversary of the Pope´s worldwide Prayer Network (formerly the Apostleship of Prayer) of 28 June 2019. "Var entusiastisk om det här. Kyrkans mission är bön. Vi kan göra många saker, men utan bön kommer det inte att fungera. Hjärtat av det är bön."   Påve Påve Franciskus när han talade vid den 175års dag av Påvens världsvida bönenetwork (tidigare Böneapostolat) den 28 juni 2019.

En kvinna vill ha bön för följande: att hennes dotter blir återförenad med sitt barn och att hon börjar gå i Kyrkan igen.  Bön för fostermoder att hon tar  bra hand om barnet, och att mormor snart får träffa barnbarnet igen. Både kvinnan och hennes dotter har neurofibromatos och barnet har ärvt det också. De behöver också  en större lägenhet. Kvinnan behöver visdom angående vad hon ska göra med sitt liv.  Herre, vi överlämnar allt det här till Dig.  Du som är källan till allt liv, vet allt.  Vi ber att du ger alla parter som är involverade förståelse och medkänsla för varandra. Hela alla sår och öppna dörrar för en snar återförening för mor och barnet.  Ge alla tre vad de behöver för sin hälsa.  Ge kvinnan visdom om var hon ska vända sig för resten av sitt liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Be för en kvinna som känner sig väldigt sårad av hennes man efter skilsmässa. Hon vill förlåta honom men det går inte.  Herre, vi överlämnar  situationen till Dig.  Herre, du vet att  mänsklig förlåtelse inte kommer automatiskt men första steget är viljan att förlåta. Hjälp båda parter att kunna vara vänliga mot varandra och att kunna samarbeta för dotterns skull.  Herre, vi överlämnar också alla andra människor som är i samma situation till Dig.  Låt dem så småningom med din hjälp kunna förlåta.

Jesus, merciful healer, you know human suffering in a way that I can never know. Let me be a sign of your compassion and healing to those who suffer around you. Jesus barmhärtige helare, du känner mänskligt lidande på ett sätt som jag aldrig kan förstå.  Låt mig vara ett tecken av din medkänsla och helande till dem som lider omkring Dig.   Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
Thank you for your prayers last week for us as Redemptorists when we were together for our annual retreat.  It was a very enjoyable and fulfilling time for me and for most, if not all, of us.  It was also great for me to be back in Esker for a few days where I spent so many wonderful years of my life.  By the way, if you forgot to pray for us last week you can still do it this week as your prayers will be very welcomed!!

 Attached is my input for next week for the Couple Prayer and the Newsletter piece.  Again, it is such an important Word of God for all of us in which we can experience the affection Christ has for us and inspiring us to grow in affection for one another, especially in your marriage and family life.  You will be in my prayers throughout the week that your love for each will grow and blossom.  God bless you always.

 Johnnybesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?