2021-04-11

 

Veckobrev Easter 2

 

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Solen skiner här i Karlstad och det är lite varmare.  Flera av oss har fått första vaccindosen och livet kommer gradvis in i en trevligare fas. Vi är inne i Påskveckan och vi försöker se framåt.  Jag blir ledsen av allt elände vi hör på nyheterna inte minst att det finns problem i Nordirland igen. P. Johnny som bor i Belfast skriver till oss den här veckan:  Jesus needs us to engage in a peace process with one another so that we can be his disciples and true witnesses of his resurrection.  Jesus behöver oss att vara engagerade i en fredsprocess med varandra  så att vi kan vara hans lärjungar och sanna vittnen av hans uppståndelse. Resten finns i brevet. Herre, vi ber att du griper in där det behövs.  Låt bra mänskliga och andliga ledare växa fram. Hjälp oss alla att vara bra förebilder för våra barn och barnbarn. Hjälp oss alla att kunna förlåta. Låt det bli fred i världen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Ibland kan jag tänka, "Var finns Gud? Varför blir det så här? Vad ska jag göra? Under veckan sade P. Hank Van Meijel S.J.: Be open to God. God is the first mover. God will give us insight but in God´s time. When the time comes. God comes in.  Var öppna för Gud. Gud är den första  som rör sig. Gud kommer att ge oss insikt men i Guds tid.  När tiden är inne, kommer Gud in.  P. Hank pratade från egen erfarenhet. P. Bertao sade If we remain rooted in Christ, we will be like a tree planted near streams of water.  Om vi  förblir rotade i Herren, kommer vi att vara lika ett träd planterat bredvid strömmande vatten.

Herre, vi ber för de intentioner som finns djupt i våra hjärtan. Du vet allt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Shepherd me, o God. Lead me by your Word to know you and myself more completely.  Give me courage and skill to work alongside you in helping others.  Var en herde för mig, O Gud, Led mig med Ditt ord att känna Dig och mig själv mer komplett.  Ge mig mod och skicklighet att arbeta jämte dig i att kunna hjälpa andra.  Loyola Press.

Guds frid vare med oss alla.

Varma hälsningar,

Colette

Dear Friends,

 It is wonderful to be at this time of the year now, the octave of Easter and looking forward to the next And it is one of the great gifts that he asks us, as his followers, to bring to the world we live in. few weeks of celebrating our faith in Christ’s resurrection and his real presence with us. I hope you have had a good experience of Holy Week and the Easter Triduum. It was really magnificent here in Clonard and very inspiring for our faith, hope and love.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. It picks up on one of the major themes of these post-Easter Sundays, namely that of peace. That is one of the great gifts that Christ brings to us through the power of his resurrection. And it is one of the great gifts he asks us, as his followers, to bring to the  world we live in.  Of course marriage and family life are the two main places where this gift is nourished and developed and from where it is spread abroad.

 You will be in my prayers as usual each day of the week ahead. May God bless you with joy and generosity with one another. And please continue to pray for me and for one another.

 Johnny


2021-04-05

 

Veckobrev Easter 1

Dear Friends,

 With this email we arrive at the beginning of April and we reach Easter. I love the next few months each year and am looking forward to them this year especially as they promise to be the beginning of a new opening up of our lives. As we celebrate the Resurrection of Christ, we can look forward to this new beginning and gradually enter into it.

 Attached is my input for Easter Sunday and for Easter week. I hope it will be helpful for you and for your family and parish community. Many people have told me how much this little programme is helping them by  giving them a framework for spending time together in prayer, talking and acting for their marriage and family life. I am always glad to hear that. Know that you are in my prayers every day. I thank God for you and I ask God to always bless you and all your loved ones and to keep you safe through this time of the pandemic. Thank you for your prayers for me and for each other.

 I wish you a very happy Easter.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jesus är uppstånden. Han är sannerligen Uppstånden. Alleluia.  Det är vår och vi går mot bättre tider.  Tack Herre.  Herre, tack för alla våra präster som trots den rådande situationen har gjort Påskfirandet så meningsfullt för oss.  Ge dem vad de behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Cardinal Conway said on Easter Sunday:  Easter Sunday is the centre and heart of our faith which joins all Christians together.  It is an event an action where the apostles find the empty tomb.  There is something more than the empty tomb - the encounter - the encounter with the risen Jesus and Jesus sends them out to proclaim the Word. Påsksöndagen är centrumet och hjärtat av vår tro som förenar alla Kristna.  Det är en händelse, en handling där lärjungarna finner den tomma graven. Där finns någonting mer än den tomma graven - mötet - mötet med den uppståndne Jesus och Jesus sänder ut dem att proklamera Ordet".

Jag har hört många fina saker på sista tiden.  Någon fick frågan. "Vad är meningen med livet". Hon svarade "meningen med livet är att hitta sin gåva och sedan ge bort den".

"Now is the time to live our Christian faith" skriver P. Johnny den här veckan. Resten finns i brevet.

Risen Lord, your Resurrection brings joy to all of creation. Grant me the grace to live my life as a faithful follower.  Uppståndne Herre, Din uppståndelse ger glädje till hela skapelsen. Ge mig nåden att leva mitt liv som en trogen följeslagare.  Loyola Press

Varma Påskhälsningar,

Colette

 


2021-03-28

 

Veckobrev Holy Week

Dear Friends,

 As we enter into the last week of Lent, I thank God for the past few weeks of love and grace. And I thank you for the privilege of being with you through this time. Next week, which we call Holy Week, is a very special one in which we are all invited to get in touch with the immense love that God has for us individually and as his family. This love is revealed through the suffering and death of Christ for our salvation and also through the promise of resurrection that we have in the resurrection of Christ at Easter.

 I hope you will find the attached input helpful for yourselves and for your family. As you get in touch with God’s love for you become more open to the wonder of your love for each other also because that love is such a gift and miracle. I assure you of my prayers for you and for all those you love. May God bless you and them abundantly every day and may God keep you and all of us safe through this time of pandemic. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu börjar vi Stilla Veckan med Palmsöndag sedan efter några dagar Skärtorsdag, Lång Långfredag, Påskafton och sedan Påskdagen. Den här veckan skriver P. Johnny: "During Holy Week, we journey through all these stages with Jesus so that he may bring us new life and hope. Under Stilla Veckan reser vi igenom alla de här scenerna med Jesus så att Han må ge oss nytt liv och hopp".  Resten finns i brevet.

Låt oss alla vara förenade i bön under veckan och be för varandras och Påve Franciskus intentioner. Herre, Du vet att det är svårt för oss att inte kunna fira Stilla Veckan i Kyrkan.  Låt oss känna Din närvaro i våra liv.  Herre styrk oss och låt oss alla komma ur den här pandemin med en djupare tro. Låt det bli en pånyttfödelse bland alla kristna.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Pope Francis wrote in his book "Let us dream". "Sometimes when I think about the challenges before us, I feel overwhelmed but I´m never hopeless.  We are accompanied, we are being sifted, yes, and it is painful.  Many of us feel powerless and even afraid but there is an opportunity in this crisis to come out better." Påve Franciskus skrev i sin bok "Låt oss drömma". "Ibland när jag tänker på utmaningarna framför oss, känner jag mig överväldig men aldrig utan hopp. Vi är ledsagade, vi är prövade, ja, och det gör ont. Många av oss känner oss vanmäktiga och även rädda men det finns en möjlighet i kriser att komma ut bättre".

Förbön önskas för ett par som kommer att ingå äktenskap i Maj. Herre,  vi tackar dig för den kärlek de har för dig och varandra. Hjälp den att prioritera kommunikation och förståelse för varandra och fundera över vad de värdesätter i livet. Du vet vad de behöver mest i livet. Låt allt ske enligt Din vilja i deras liv.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Your words O Lord are spirit and life. You have everlasting life.  Dina ord, O Herre är ande och liv. Du har det eviga livet. Johannes 10.

Varma hälsningar under Stilla Veckan,

Colette 


2021-03-21

 

Veckobrev Lent 5

Dear Friends,

 It is hard to believe that tomorrow is St. Patrick’s Day and we are still in lockdown!! But we have so much to look forward to in the months ahead. I hope you can make the most of what you have at present and enjoy tomorrow and the days afterwards.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and the Newsletter piece. We are getting close now to the end of Lent and into Easter. Even the weather is showing the change for us and long may that last. I hope the attached will help to bring sunshine into your marriage and family relationships.

 You will be in my prayers every day of the week ahead. May God bless you and all your loved ones with joy and gladness and may God keep you and all of us safe from all harm. Thank you.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Amoris Laetitia Familj År började i onsdags, Helige Josefs festdag.  Det pågår fram till 26 juni.  Påve Franciscus har sagt: "It will be a reflection on the document "Amoris Laetitia" and it will be an opportunity to focus more closely on  the contents of  the document. Det kommer att vara en reflektion på "Amoris Laetitia" och det blir ett tillfälle att närmare fokusera på innehållet av dokumentet.” St Johannes Paulus har sagt att "Världens framtid ligger i familjens händer".  Herre, hjälp oss att göra allt vi kan med Din hjälp för att stärka våra familjer i tro, hopp och kärlek till Dig och varandra. Vi ber att tron går vidare till nästa generation. Hjälp oss att göra Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj mer känd i våra församlingar. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande böner kommer från Irlands Biskopar inför familjeåret:  We pray that families will know the support that their faith can offer them in times of difficulty and that families can share hope and inspire patience in each other at all times. Vi ber att familjer kommer att känna att tron stödjer dem i svåra tider och att familjer kan dela hopp och inspirera tålamod i varandra hela tiden.

We pray that all families members will show that they are loved, appreciated and cherished. Vi ber att alla medlemmar i familjer visar att de är älskade, uppskattade och omtyckta.

"If we set our  sights on what God wants for us we will gain far more than we ever imagined.  Om  vi koncentrerar oss på vad Gud vill för oss kommer vi att få långt mer än vi kan föreställa oss." säger P. Johhny till oss idag.  Resten finns i brevet.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under 5 veckan i Fastan,

Colette

 


2021-03-14

 

Veckobrev Lent 4

 

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Fourth Sunday in Lent and the week afterwards. It’s amazing how quickly Lent is moving along!! I hope that you will find this helpful for yourselves and your family.

 You are in my prayers every day that God may bless you and all your loved ones and keep you safe through the weeks and months of the pandemic. There is light beginning to show at the end of the tunnel but we are not quite there yet. So, take care of yourselves and especially of others. And please continue to pray for me and for one another as we try to live our faith in our God who loves us with an infinite love.

 Johnny 

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den 19 Mars, Helige Josefs festdag börjar "The Year of the Family",  Familjens År.  Det datumet är en speciell dag för mig för det var på denna dag som min bror dog av cancer.  Dagen innan hade hade jag deltagit i Mässan i Marianella, där Fr. Johnny  firade Mässan och det var början av Ständig Bön för Äktenskap och familj i Sverige. Året var 2001, 20 år sedan. Det började officiellt den 8 augusti, 2002 i Sverige. Biskopar på Irland uppmanar alla att be följande bön till Helige Josef inför början av Familjens År.

Påvens bön: Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son; in you Mary placed her trust; with you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself and  guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil.       Var hälsad, frälsarens beskyddare, Jungfru Marias make. Gud anförtrodde hans enda Son till dig;  Maria satte sin tillit till dig; med dig blev Kristus människa. Välsignade Josef, var en beskyddare också för oss och led oss på livets vägar.  Hjälp oss att få nåd, barmhärtighet och mod och försvara oss från all ondska. Amen

We pray for all families that they will feel nurtured by the  coming year, especially when it comes to passing on the faith from one generation to the next.  Vi ber för alla familjer att de blir stärkta under det kommande året, särskilt när det kommer till att ge tron vidare till nästa generation och kommande generationer. Bön från Biskopar av Irland

T. var sjuk under veckan och spenderade några dagar på sjukhus.  Hans fru vill att vi ber för honom och för henne.  Herre, tack för paret.  Du vet hur de har det och vad de behöver.  Låt allt ske i deras liv enligt Din vilja.  Låt dem känna Din närvaro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som inte mår bra vill att vi ber för henne.  Vi överlämnar kvinnan till Dig.  Skydda henne från allt ont och lindra hennes oro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fill every home with Your love. May each of our homes be places of Your presence and sources of Your peace.   Fyll Varje hem med Din kärlek.  Må vårt och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Amen   Bönehäfte

Varma hälsningar,

ColetteDear Friends,

 Attached please find my input for the Fourth Sunday in Lent and the week afterwards. It’s amazing how quickly Lent is moving along!! I hope that you will find this helpful for yourselves and your family.

 You are in my prayers every day that God may bless you and all your loved ones and keep you safe through the weeks and months of the pandemic. There is light beginning to show at the end of the tunnel but we are not quite there yet. So, take care of yourselves and especially of others. And please continue to pray for me and for one another as we try to live our faith in our God who loves us with an infinite love.

 Johnny 

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den 19 Mars, Helige Josefs festdag börjar "The Year of the Family",  Familjens År.  Det datumet är en speciell dag för mig för det var på denna dag som min bror dog av cancer.  Dagen innan hade hade jag deltagit i Mässan i Marianella, där Fr. Johnny  firade Mässan och det var början av Ständig Bön för Äktenskap och familj i Sverige. Året var 2001, 20 år sedan. Det började officiellt den 8 augusti, 2002 i Sverige. Biskopar på Irland uppmanar alla att be följande bön till Helige Josef inför början av Familjens År.

Påvens bön: Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son; in you Mary placed her trust; with you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself and  guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil.       Var hälsad, frälsarens beskyddare, Jungfru Marias make. Gud anförtrodde hans enda Son till dig;  Maria satte sin tillit till dig; med dig blev Kristus människa. Välsignade Josef, var en beskyddare också för oss och led oss på livets vägar.  Hjälp oss att få nåd, barmhärtighet och mod och försvara oss från all ondska. Amen

We pray for all families that they will feel nurtured by the  coming year, especially when it comes to passing on the faith from one generation to the next.  Vi ber för alla familjer att de blir stärkta under det kommande året, särskilt när det kommer till att ge tron vidare till nästa generation och kommande generationer. Bön från Biskopar av Irland

Tommy var sjuk under veckan och spenderade några dagar på sjukhus.  Yvonne vill att vi ber för honom och för henne.  Herre, tack för Yvonne och Tommy.  Du vet hur de har det och vad de behöver.  Låt allt ske i deras liv enligt Din vilja.  Låt dem         känna Din närvaro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Susan som inte mår bra vill att vi ber för henne.  Vi överlämnar kvinnan till Dig.  Skydda henne från allt ont och lindra hennes oro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Fill every home with Your love. May each of our homes be places of Your presence and sources of Your peace.   Fyll Varje hem med Din kärlek.  Må vårt och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar Din frid.  Amen   Bönehäfte

Varma hälsningar,

Colette


2021-03-07

 

Veckobrev Lent 3

Dear Friends,

 Attached please find my input for the Couple Prayer for next Sunday and the week following. The reflection in this can also be used for your parish Newsletter!! I hope this will be of help to you and to your life of love and faith in your marriage and/or family and in your faith community.

 Jesus promises to be with us every time we are with one another – in fact our presence with one another makes him present in our world of marriage , the family, the parish and society. I find that an awesome thought and an extraordinary privilege. In the week ahead treasure your love relationships more and more and put everything you can into building those relationships to be as joyful and vibrant as possible.

 You will be in my prayers each day of the week. Please keep me in yours. May God bless all of us with health and happiness and keep us all safe from Covid-19.  Thank you.

 Johnny 

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till tredje söndagen i Fastan och vi hotas av en 3e våg av pandemin.  Jag tänker det är svårast för dem som är helt ensamma. Det var bra att läsa en artikel i Eugeniabladet skriven av P. Dominick om vad  som hände när en utåtriktad man blev tvungen till ensamhet på grund av pandemin. Han upplevde ensamhet och tystnad  på ett alldeles speciellt sätt. Det var tilltalande. En av Påve Franciskus förslag för Fastan var "Fasta från ord, var tyst och lyssna.  Fr. John Bertao (dailytvmass.com)  sade för några veckor att hans Mammas recept  för ett bra äktenskap är att lyssna på varandra.

Följande hörde jag under veckan: When Jesus was dying he prayed "Father forgive them for they do not know what they are doing”. St. Stephen prayed "Do not hold this against them”. St. Patrick was kidnapped and enslaved in Ireland and forgave his kidnappers. He came back to Ireland as a priest and Ireland became a christian country.  Martyrs forgive those who murder them. Every day millions of people forgive those who murder them."   Inför döden bad Jesus, Herre förlåt dem för de vet inte vad de gör. Inför döden bad Heliga Stefanos, "håll inte det här emot dem”. Helige Patrick kidnappades och förslavades på Irland och förlät sina kidnappare. Han kom tillbaka till Irland som präst och så småningom blev Irland ett kristet land. Martyrer förlåter dem som mördar dem. Varje dag miljoner av människor förlåter dem som mördar dem." Jag  kommer ihåg att P. Josef Höfner sade "Vi sårar och bli sårade hela tiden”.  Jag tror att de flesta av oss finner det svårt att förlåta men när vi gör det blir allt vänt åt rätt håll. Herre, du förlåter oss, hjälp oss att kunna förlåta andra.

Nu är Påve Franciskus i Irak.  Han är verkligen en fredens människa. Han sade när han kom dit. "I come as a pilgrim of peace in the name of Christ, the Prince of Peace. How much we have prayed in these years for peace in Iraq. Jag kommer som en pilgrim av fred i Kristus namn.  Hur mycket har vi bett under de här åren för fred i Irak."  Herre, tack för Påve Franciskus.  Skydda honom. Låt allt han säger och gör nu leda så småningom till fred, fred som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jag tror vi är många som känner oss trötta och ibland även uppgivna.  Tar pandemin aldrig slut?  Jag blev påmind under veckan att Jesus ofta kände sig trött men var uthållig intill slutet.  Herre, var med alla  på "frontlinjen",  du vet hur de känner sig.  Låt den vara burna av våra böner.  Var med oss alla men speciellt dem som är helt ensamma och sjuka. Hjälp oss alla att vara uthålliga och tänka på andra. Vi lägger allt i dina händer.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Praise be Jesus Christ, King of eternal life.  Lovad vara Jesus Kristus,  Kung av evigt liv.

Varma Hälsningar under 3e veckan i Fastan,

Colette
 


2021-03-01

 

Veckobrev Lent 2

Dear Friends,

 Attached you will find my input for Couple Prayer and for Newsletter insert for next Sunday and the week following. I hope you will find it helpful for yourselves and for your family.

 Peter’s proclamation of faith – “Lord, it is wonderful for us to be here” – is the challenge for all of us in the week ahead. It is a difficult one in the present circumstances of the pandemic and the ongoing lockdown. But it is a challenge we need to face both in relation to our faith in Christ and in our commitment to one another in marriage and family life and in our community of faith with one another. Not even a pandemic or a lockdown should be allowed to take away our joy in his love for us and our love for one another. But this takes working at and it takes decisions to love.

 You will be in my prayers each day of the week ahead as usual. Thank you for your prayers and your love. May God help us all to rise to that challenge of joy in what we have and what we are promised.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa

Idag är det solig här i Karlstad.  Våren känns i löften.  Vi satt på balkongen för första gången i år. Hoppas att ni har kunnat njuta av värmen och  mår bra trotts pandemin.  Flera har fått vaccinen.  Deo gratias.

”Jesus heard at the Transfiguration that he was beloved! We all want to know that someone would say they love us.  Jesus hörde på Kristi Förklaringsdag att Han var älskad.  Vi alla önskar att någon skulle säga att de älskar oss.”  Fr. Donal Neary S.J. Dublin

Jag blev tagen av följande idag när jag deltog i Mässan på dailytvmass.com.  Det handlade om dagens evangelium. "Evolution is good.  It is moving to the transformation of creation and it´s moving to our personal transformation as people.  The ultimate force that´s driving it, in addition to physical reality, is beloved. To be beloved  is a source beyond ourselves and a grace, married to our freedom, is filling us to be transformed as was Jesus.  Evolution är bra. Det rör sig mot förvandlingen av skapelsen och det rör sig mot vår personliga förvandling som människor. Den yttersta kraften som styr den, förutom fysisk verklighet, är att vara älskad. Att vara älskad är en källa bortom oss själva och en nåd, gift med vår frihet, som fyller oss så att vi blir förvandlade som Jesus var.

We can transfigure or disfigure each other. We can bring out the light and the hope and the joy in our  belonging to God. If we really believe we are loved by God then the world we live in is transfigured, changed. Vi kan förvandla eller förstöra varandra. Vi kan ta fram ljuset och hoppet och glädjen i att vi tillhör Gud.  Om vi verkligen tror att vi är älskade av Gud, då är världen vi lever förvandlad, ändrad. Donal Neary. S.J.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under 2e veckan i Fastan,

Colette

 
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?